คำพื้นฐานชั้น ป. 2

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

กฐิน ๒๖ ไกล ๕๑ ขับขาน ๗๖ ครา
กบ ๒๗ ไกลลิบ ๕๒ ขับร้อง ๗๗ ครู
กรอบแกรบ ๒๘ ก้อนหิน ๕๓ ขาดทุน ๗๘ ครู
กระ ๒๙ กะพริบ ๕๔ ขาน ๗๙ คล้อย
กระชั้นเสียง ๓๐ กะเหรี่ยง ๕๕ ขานรับ ๘๐ ควบ
กระดาษ ๓๑ กา ๕๖ ข้าม ๘๑ คอย
กระโดด ๓๒ ก้าว ๕๗ ขาย ๘๒ คับ
กระทาย ๓๓ กำไร ๕๘ ข้าว ๘๓ คิด
กระบาย ๓๔ กุญชร ๕๙ ข้าวขาว ๘๔ เคย
๑๐ กระบุง ๓๕ เกก ๖๐ ข่าวคราว ๘๕ เคียว
๑๑ กระเบียด ๓๖ เกลียด ๖๑ ข้าวดิบ ๘๖ ใคร
๑๒ กระมล ๓๗ เกลื่อน ๖๒ ข้าวเปลือก ๘๗ ใคร่
๑๓ กระเวนไพร ๓๘ เกิด ๖๓ ขึ้น ๘๘ งุบงิบ
๑๔ กราย ๓๙ เกี่ยว ๖๔ ขึ้นลง ๘๙ จม
๑๕ กรุงเทพฯ ๔๐ โกก ๖๕ ขึ้นๆลงๆ ๙๐ จะ
๑๖ กรุ่น ๔๑ โก่งคอ ๖๖ เข็ดขยาด ๙๑ จ๊ะ
๑๗ กลมกล่อม ๔๒ ไก่ ๖๗ เข้า ๙๒ จังหวะ
๑๘ กลับ ๔๓ ขจร ๖๘ เขียน ๙๓ จัน
๑๙ กลับกลาย ๔๔ ขยัน ๖๙ เขียนอ่าน ๙๔ จับ
๒๐ กลาย ๔๕ ขยันขันแข็ง ๗๐ คช ๙๕ จับจ่าย
๒๑ กลายร่าง ๔๖ ขยันหมั่นเพียร ๗๑ คชสาร ๙๖ จับจ่ายใช้สอย
๒๒ กลิ่นหอมกรุ่น ๔๗ ขวัญ ๗๒ คชา ๙๗ จำปา
๒๓ กลุ้ม ๔๘ ขอบ ๗๓ คเชนทร์ ๙๘ จำปี
๒๔ โกรธ ๔๙ ขันแซ่ ๗๔ ครวญคราง ๙๙ เจ้าป่า
๒๕ ใกล้ ๕๐ ขับ ๗๕ ครับ ๑๐๐ ใจ

 

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๑๐๑ ใจ ๑๒๖ ซึ้ง ๑๕๑ ตะวัน ๑๗๖ ท่อง
๑๐๒ ใจดี ๑๒๗ ซื้อมาฝาก ๑๕๒ ตั้ง ๑๗๗ ท่องเที่ยว
๑๐๓ เฉื่อย ๑๒๘ ซื้อหามาฝาก ๑๕๓ ตั้งตัว ๑๗๘ ทะนาน
๑๐๔ ชม ๑๒๙ ดมดอม ๑๕๔ ตั้งแต่ ๑๗๙ ทัน
๑๐๕ ช่วย ๑๓๐ ดวง ๑๕๕ ตั้งหน้าตั้งตา ๑๘๐ ทับ
๑๐๖ ช่วยด้วย ๑๓๑ ดวงจันทร์ ๑๕๖ ตำนาน ๑๘๑ ทำ
๑๐๗ ช่วยเหลือ ๑๓๒ ดวงดาว ๑๕๗ ตื่น ๑๘๒ ทำนองเสนาะ
๑๐๘ ช่วยเหลือเจือจุน ๑๓๓ ดวงไฟ ๑๕๘ ตื่นตัว ๑๘๓ ทำร้าย
๑๐๙ ช่วยเหลือแบ่งปัน ๑๓๔ ดวงอาทิตย์ ๑๕๙ ตื่นเต้น ๑๘๔ ทำลาย
๑๑๐ ช่อ ๑๓๕ ดาว ๑๖๐ ตื่นเต้นเร้าใจ ๑๘๕ ทุกข์
๑๑๑ ชอบ ๑๓๖ ดีใจ ๑๖๑ เต่งตึง ๑๘๖ ทุบ
๑๑๒ ชัง ๑๓๗ ดึง ๑๖๒ เตลิด ๑๘๗ เทวดา
๑๑๓ ช้าง ๑๓๘ ดุเหวา ๑๖๓ แตก ๑๘๘ เที่ยง
๑๑๔ ชิวหา ๑๓๙ ดู ๑๖๔ แตกหน่อ ๑๘๙ ธรรมชาติ
๑๑๕ ชีวิต ๑๔๐ ใด ๑๖๕ แตน ๑๙๐ นก
๑๑๖ ชื่นใจ ๑๔๑ ได้ ๑๖๖ โต ๑๙๑ นกกระจอก
๑๑๗ ชื่นชม ๑๔๒ ตกน้ำ ๑๖๗ ใต้ ๑๙๒ นกกระจออก
๑๑๘ ชื่นบาน ๑๔๓ ต้นไทร ๑๖๘ ถนอม ๑๙๓ นกขมิ้น
๑๑๙ เชย ๑๔๔ ต้นโพ ๑๖๙ ถอด ๑๙๔ นกเอี้ยง
๑๒๐ เชือกกล้วย ๑๔๕ ตรง ๑๗๐ ถ้อย ๑๙๕ นภา
๑๒๑ เชื่อง ๑๔๖ ตลิ่ง ๑๗๑ ถ้อยคำ ๑๙๖ นอก
๑๒๒ ใช่ ๑๔๗ ต่อ ๑๗๒ ถ้อยทีถ้อยอาศัย ๑๙๗ นอก
๑๒๓ ใช้ ๑๔๘ ตอบ ๑๗๓ ถาม ๑๙๘ น้อมกาย
๑๒๔ ใช้จ่าย ๑๔๙ ตะกร้า ๑๗๔ ถึง ๑๙๙ น้อมจิต
๑๒๕ ซ้องสำเนียง ๑๕๐ ตะกี้ ๑๗๕ เถาวัลย์ ๒๐๐ น้อมใจ

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๒๐๑ น้อมนำ ๒๒๖ บุญ ๒๕๑ ปักษี ๒๗๖ ใฝ่
๒๐๒ นะ ๒๒๗ แบ่ง ๒๕๒ ปัญญา ๒๗๗ พงพี
๒๐๓ นะจ๊ะ ๒๒๘ แบ่งส่วน ๒๕๓ ป่า ๒๗๘ พจนา
๒๐๔ นั่ง ๒๒๙ แบบ ๒๕๔ ปากกล้า ๒๗๙ พจมาน
๒๐๕ นัดพบ ๒๓๐ ใบ ๒๕๕ ปากโป้ง ๒๘๐ พจมาน
๒๐๖ นา ๒๓๑ ใบ้ ๒๕๖ ปากหวาน ๒๘๑ พจี
๒๐๗ น้าว ๒๓๒ ปรบมือ ๒๕๗ ป่าดง ๒๘๒ พนา
๒๐๘ น้ำ ๒๓๓ ประชุม ๒๕๘ ป่าดงพงพี ๒๘๓ พบ
๒๐๙ น้ำใจ ๒๓๔ ประดับประดา ๒๕๙ ปิด ๒๘๔ พยัคฆ์
๒๑๐ น้ำตก ๒๓๕ ประดู่ ๒๖๐ ปีก ๒๘๕ พยัคฆา
๒๑๑ น้ำตา ๒๓๖ ประทัง ๒๖๑ เปรียบเทียบ ๒๘๖ พร้อมพรัก
๒๑๒ น้ำลาย ๒๓๗ ประทับ ๒๖๒ เปรียบประดุจ ๒๘๗ พระ
๒๑๓ นิ่ง ๒๓๘ ประทิ่น ๒๖๓ เปรียบเปรย ๒๘๘ พระจันทร์
๒๑๔ นิทาน ๒๓๙ ประเทียบ ๒๖๔ เปรียบเหมือน ๒๘๙ พราก
๒๑๕ นึก ๒๔๐ ประสบการณ์ ๒๖๕ เปรียว ๒๙๐ พริ้ว
๒๑๖ เนือย ๒๔๑ ปรากฏ ๒๖๖ เปิด ๒๙๑ พลาง
๒๑๗ ใน ๒๔๒ ปรึกษา ๒๖๗ แปลก ๒๙๒ พลาย
๒๑๘ บน ๒๔๓ ปลอดโปร่ง ๒๖๘ โปร่ง ๒๙๓ พลาย
๒๑๙ บรรเลง ๒๔๔ ปลอดโปร่งโลงใจ ๒๖๙ ไป ๒๙๔ พอ
๒๒๐ บ่วงแร้ว ๒๔๕ ปล่อย ๒๗๐ ผลัก ๒๙๕ พ่อ
๒๒๑ บางสิ่ง ๒๔๖ ปลายปลื้ม ๒๗๑ ผูก ๒๙๖ พะยอม
๒๒๒ บาน ๒๔๗ ปลื้มจิต ๒๗๒ แผ่นดิน ๒๙๗ พาที
๒๒๓ บาป ๒๔๘ ปลื้มปิติ ๒๗๓ ฝน ๒๙๘ พิษสาร
๒๒๔ บ่าย ๒๔๙ ปลื้มใจ ๒๗๔ ฝาก ๒๙๙ พึ่งพิง
๒๒๕ บ่าว ๒๕๐ ปักษา ๒๗๕ ฝากซื้อ ๓๐๐ พืช

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๓๐๑ เพราะ ๓๒๖ มะไฟ ๓๕๑ เยี่ยม ๓๗๖ เรา
๓๐๒ เพลงฉ่อย ๓๒๗ มา ๓๕๒ แย้มบาน ๓๗๗ เรียน
๓๐๓ เพลิดเพลิน ๓๒๘ ม้าก้านกล้วย ๓๕๓ ใย ๓๗๘ เรียว
๓๐๔ เพลิดเพลินเจริญใจ ๓๒๙ มี ๓๕๔ ร่ม ๓๗๙ เรื่องกล้วยๆ
๓๐๕ เพลิน ๓๓๐ เมล็ดข้าว ๓๕๕ รวงข้าว ๓๘๐ เรื่อย
๓๐๖ เพาะ ๓๓๑ เมือง ๓๕๖ รอ ๓๘๑ เรื่อยร้อง
๓๐๗ เพื่อน ๓๓๒ แม่ ๓๕๗ ร้อง ๓๘๒ โรงเรียน
๓๐๘ เพื่อนพ้อง ๓๓๓ แม่น้ำ ๓๕๘ ร้องรำ ๓๘๓ ไร่
๓๐๙ เพื่อนรัก ๓๓๔ แม่น้ำลำคลอง ๓๕๙ ร้องรำทำเพลง ๓๘๔ ลม
๓๑๐ แพร้ว ๓๓๕ แมวเหมียว ๓๖๐ รอบ ๓๘๕ ล้ม
๓๑๑ แพรวพราว ๓๓๖ ไม่ ๓๖๑ ระบัด ๓๘๖ ลมโบก
๓๑๒ ไพร ๓๓๗ ยกเมฆ ๓๖๒ ระอา ๓๘๗ ลมปลิว
๓๑๓ ไพเราะ ๓๓๘ ยอด ๓๖๓ รัก ๓๘๘ ลมปาก
๓๑๔ ไพเราะเพราะพริ้ง ๓๓๙ ย้อน ๓๖๔ รักสบาย ๓๘๙ ลมรำเพย
๓๑๕ ฟัง ๓๔๐ ย่าน ๓๖๕ ร่ายรำ ๓๙๐ ลอง
๓๑๖ ฟ้า ๓๔๑ ยาม ๓๖๖ รำฟ้อน ๓๙๑ ลอด
๓๑๗ ไฟ ๓๔๒ ยาย ๓๖๗ ร่ำเรียน ๓๙๒ ลอย
๓๑๘ ภัย ๓๔๓ ยิงฟัน ๓๖๘ ร่ำเรียนเขียนอ่าน ๓๙๓ ล้อลาม
๓๑๙ ภาคภูมิใจ ๓๔๔ ยิ้มแย้ม ๓๖๙ ริม ๓๙๔ ล้อเล่น
๓๒๐ ภาษา ๓๔๕ ยี่โถ ๓๗๐ รื่นริน ๓๙๕ ล้อเลียน
๓๒๑ ภูมิ ๓๔๖ ยึด ๓๘๑ รู้ ๓๙๖ ล้อหลอก
๓๒๒ ภูมิใจ ๓๔๗ ยุ้งฉาง ๓๘๒ รู้จัก ๓๙๗ ละคร
๓๒๓ ภูมิอกภูมิใจ ๓๔๘ เย้ย ๓๘๓ รู้จักมักคุ้น ๓๙๘ ละเอียด
๓๒๔ มอง ๓๔๙ เยาะ ๓๘๔ รู้จำรู้จัก ๓๙๙ ลัด
๓๒๕ มะพร้าวแก้ว ๓๕๐ เยี่ยงอย่าง ๓๘๕ รู้สึก ๔๐๐ ลับ

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๔๐๑ ลุง ๔๒๖ ศูนย์กลาง ๔๕๑ ส่องแสง ๔๗๖ หนัง
๔๐๒ ลูก ๔๒๗ เศร้า ๔๕๒ สอด ๔๗๗ หนังสือ
๔๐๓ เล่น ๔๒๘ โศก ๔๕๓ สะดุด ๔๗๘ หนังสือเรียน
๔๐๔ แล้ว ๔๒๙ สกุณา ๔๕๔ สะใภ้ ๔๗๙ หนังสือหนังหา
๔๐๕ และ ๔๓๐ สกุณี ๔๕๕ สัตว์ ๔๘๐ หนา
๔๐๖ โลก ๔๓๑ สดชื่น ๔๕๖ สรุป ๔๘๑ หน่าย
๔๐๗ โลด ๔๓๒ สดสวย ๔๕๗ สัมพันธ์ ๔๘๒ หนาว
๔๐๘ วจี ๔๓๓ สนุก ๔๕๘ สาย ๔๘๓ หนี
๔๐๙ วน ๔๓๔ สนุกสนาน ๔๕๙ สาว ๔๘๔ หนึ่ง
๔๑๐ วนเวียน ๔๓๕ สนุกสนาน

สำราญบานใจ

๔๖๐ สำเร็จ ๔๘๕ ห่ม
๔๑๑ วนา ๔๓๖ สบาย ๔๖๑ สำเร็จเสร็จสิ้น ๔๘๖ หมด
๔๑๒ วนาลี ๔๓๗ สมบูรณ์ ๔๖๒ สินธุ ๔๘๗ หมาก
๔๑๓ วนๆเวียนๆ ๔๓๘ สมุด ๔๖๓ สุข ๔๘๘ หมาย
๔๑๔ วรรค ๔๓๙ สร้อย ๔๖๔ สุขกายสบายใจ ๔๘๙ หยด
๔๑๕ วันจันทร์ ๔๔๐ สร้าง ๔๖๕ สุขสบาย ๔๙๐ หยัด
๔๑๖ วับ ๔๔๑ สร้างสรรค์ ๔๖๖ สุขสันต์ ๔๙๑ หยาด
๔๑๗ วัย ๔๔๒ ส่วนแบ่ง ๔๖๗ เสร็จ ๔๙๒ หยาบ
๔๑๘ วาด ๔๔๓ สวม ๔๖๘ เสียด ๔๙๓ หยาบหยาม
๔๑๙ วาดเขียน ๔๔๔ สวย ๔๖๙ เสือ ๔๙๔ หยาม
๔๒๐ วิงวอน ๔๔๕ สวยสด ๔๗๐ แสวง ๔๙๕ หยามน้ำใจ
๔๒๑ วิหค ๔๔๖ สวยสดงดงาม ๔๗๑ ใส ๔๙๖ หยามน้ำหน้า
๔๒๒ เวลา ๔๔๗ สว่าง ๔๗๒ ใส่ ๔๙๗ หยามเหยียด
๔๒๓ เวหา ๔๔๘ สว่างไสว ๔๗๓ หงาย ๔๙๘ หรือ
๔๒๔ แวบ ๔๔๙ สอง ๔๗๔ หง่าว ๔๙๙ หลงใหล
๔๒๕ ไว้ ๔๕๐ ส่องสว่าง ๔๗๕ หญิง ๕๐๐ หลบ

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๕๐๑ หลวม ๕๑๓ หอมกรุ่น ๕๒๕ ใหญ่ ๕๓๗ อัมพร
๕๐๒ หลัง ๕๑๔ หัก ๕๒๖ ใหม่ ๕๓๘ อารี
๕๐๓ หลั่ง ๕๑๕ หัวร่อ ๕๒๗ ไห ๕๓๙ อาหาร
๕๐๔ หล้า ๕๑๖ หา ๕๒๘ ไหว้ ๕๔๐ อิน
๕๐๕ หลาย ๕๑๗ หาว ๕๒๙ อบอ๊บ ๕๔๑ อิ่มอารมณ์
๕๐๖ หลุม ๕๑๘ หุบ ๕๓๐ อยาก ๕๔๒ อิ่มเอม
๕๐๗ หวัง ๕๑๙ เห็น ๕๓๑ อยากได้ ๕๔๓ อุตสาหะ
๕๐๘ หว่าง ๕๒๐ เหยื่อ ๕๓๒ อยากได้ใคร่มี ๕๔๔ อุทยานแห่งชาติ
๕๐๙ หวาน ๕๒๑ เหยือก ๕๓๓ อยากมีอยากเป็น ๕๔๕ อุ้ม
๕๑๐ ห้องเรียน ๕๒๒ เหลือบ ๕๓๔ ออก ๕๔๖ เอ๋ย
๕๑๑ หอม ๕๒๓ เหี่ยว ๕๓๕ อ้อม ๕๔๗ แอบ
๕๑๒ ห้อม ๕๒๔ ให้ ๕๓๖ อะไร ๕๔๘ ไอยรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีคำที่นักเรียนควรรู้เพิ่มเติม  เช่น

คำควบแท้

คำที่มี    กร  คร ตร ปร ขร  ขล  พร  กล  คล ปล  พล  ขว  คว กว ผล ควบกล้ำ

กร  เช่น  กระไร  กรู  กระโดด  โกรธ  ตะกร้า  กระบุง  นกกระจอก  กรุ่น  กระซิบ  กระติกน้ำ 

กระเป๋า  กรัง  กระโจน    กระตือรือร้น  กระดอง  กระเพื่อม  ก้อนกรวด  กรอบ  กระบอก  เกรี้ยวกราด  กระทุ่ง  กรุง  กระท้อน  คมกริบ  กรงเล็บ  กรีด  ร้อยกรอง

คร  เช่น  คุณครู  ใคร  ครับ ตะครุบ  ครวญคราง  สักครู่  ครอบครัว  ครั้ง  ครื้นเครง  แคร่  ครัว

เครือ  ผู้ปกครอง  คราว  ตะไคร้  รักใคร่  ครบครัน  เสือโคร่ง

ตร  เช่น  ตรง  เช้าตรู่    เตรียม  เตร่  ครึ่ง  ไมตรี  ศัตรู  ตระการ

ปร  เช่น ประทัง เปรียบ  ประกอบ  ประเทียบ  ปราย  โปรย  ประกวด  ปรบมือ  ปรึกษา 

แปรงฟัน  ประปา  ประทับ  ประเพณี  ประถมศึกษา  ประดับ  โปรด  ประตู

ขร  เช่น  ขรุขระ

ขล  เช่น  ขลุ่ย

พร  เช่น  พร้อมพรัก  เพราะ  พราน  แพร่  ไพร  พระ  พราวพร่าง  พร้อย  พริบ  มะพร้าว  พริก 

พรึบ  โพรง  พริ้ง  แพร่งพราย

กล  เช่น  เกลื่อน  กลุ้ม  กลาง  กลอน  ใกล้  กลัว  กล้า  กลับ  กลิ่น  แกล้ง  กลม  กลาย  กล่อม 

กล้วย  กล่าว  กลบ  วงกลม  ตะกละ  เกลียด  กลิ้ง  เกลียว

คล  เช่น  ลำคลอง  คล้าย  เคลื่อน  คลา  คลี่  คลั่ง  คลอน คลาคล่ำ  คล่อง  คล้อง    

ปล  เช่น  ปล่อย  แปลก  ปลาบปลื้ม  เปลือก  ปลุก  เปลี่ยน  ปลูก  เปล  ปลอดภัย  เปล่า  หัวปลี 

ปลอบ

พล  เช่น  เพลง  พลาง พลิก  พลั้งพลาด  พลั่ก  พลอดพร่ำ  ปลอดโปร่ง  พลอย  เพลิดเพลิน 

พลบค่ำ

ขว  เช่น  ของขวัญ  ขวักไขว่  ขวาง

คว เช่น  ความ  ควาย  คว้า

กว  เช่น  กวาง  กวาด  ไกว  แกว่ง  กว้าง  กว่า  แตงกวา

ผล  เช่น  โผล่  เผลอ

๑.      คำควบไม่แท้       

ทร  ออกเสียงเป็น  ซ  เช่น  ไทร  ทราย

       ศร  ออกเสียงเป็น  ส  เช่น  เศร้า

สร  ออกเสียงเป็น  ส  เช่น  สร้าง  ดอกสร้อย  สระน้ำ

        ซร  ออกเสียงเป็น  ซ  เช่น  ไซร้

        จร  ออกเสียงเป็น  จ  เช่น  จริง

๓.  คำ  รร หัน  เช่น  จำนรรจา  บรรทัด  ธรรมดา  คัดสรร  สรรพสัตว์  หรรษา  วรรค  บรรยากาศ

๔.    อักษรนำ  เช่น

ขย  เช่น  ขย้ำ  ขยาด  ขยับ ขยัน  ขยะ

ขน  เช่น  ขนาด  ขนุน  ขนม

ตล  เช่น  ตลับ  ตลก  ตลิ่ง  เตลิด  ตลาด  ตลอด

ถล  เช่น  ถล่ม

พย  เช่น  พยัก

หง  เช่น  หงิม

หย  เช่น  เหยือก  หยามหยาบ  คำหยาบ  หย่า  หยุด  สะดุ้งโหยง  หยิบ  เหยี่ยว  เหยื่อ  เหย้า  หยด 

กระหยิ่ม  หย่อน

หน เช่น  หนัก  หนา  หนู  หนึ่ง  หน้า  หนาว  ไหน  หน่อย  ข้าวเหนียว  หน่อ  หนุน  ดินเหนียว 

เหนื่อย  หนุ่ม  หนอ  หนาม  กระหนุงกระหนิง  หนี  เหนี่ยว กำหนด  เหน็บ

หม  เช่น  หมั่น  ไหม  หมาย  ใหม่  เหมือน  หมอง  หมาก  หมา  ไหม้  หมด  แม่หม้าย  เหม่อ 

เหมียว  หมื่น  หมอบ  ยาหม่อง

หว  เช่น  หวัง  จังหวะ  หวาน  หวั่นไหว  แมลงหวี่  หว่าน  หวัด  กาเหว่า  หวี  ระหว่าง  แหวก 

หวุดหวิด

หญ  เช่น  ใหญ่  หญิง  หญ้า

หร  เช่น  หรอก  สำหรับ  หรือ  หรี่

หล  เช่น  หลับ  หลุด  เหล่า  แหละ  เหลือ  หลาย  หลัง  หลาน  หล้า  หลาก  ข้าวหลาม  หลบ 

น้ำไหล  หลัก  ไหล่  เหลียว  หลุม  แหลม  เหลือบ

หง  เช่น  หงึก  หงอน  เหงา  เหงื่อ 

สน  เช่น  สนุกสนาน  เสนาะ  สนาม  สนับสนุน

สม  เช่น  สมุด  สมัครสมาน  สมุนไพร  สมัย

สล  เช่น  สลัด  สลาย  สลับ  สลด

สว  เช่น  สว่าง

อย  เช่น  อยาก  อย่า  อย่างไร  อย่าง

อร  เช่น  อร่อย

ผน  เช่น  ผนัง

ฝร  เช่น  ฝรั่ง

มล  เช่น  เมล็ด

พล  เช่น  พลัง  พยัก

๕.    คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

แม่ กด (ต  ส  ท ศ  ษ  ท ธ   จ  รถ  ชน์)เช่น อากาศ  อุทยาน  ทิศ  พิษ  กิจกรรม  ชีวิต  ประโยชน์  สัตว์  พจมาน  บท  สนิท  สุภาษิต  ชาติ  พระพุทธรูป  สวัสดี  เมตร  วิเศษ  พิเศษ  ประมาท  โทษ  สามารถ  ขี้เกียจ  ธรรมชาติ  ประเทศไทย  สังเกต  มิตร  ญาติ  เสร็จ  สิทธิ  รถบัส  พจนานุกรม  กระดาษ  รส  เกษตรกรรม  อนุญาต  อารมณ์  กิจกรรม  เหตุร้าย  ปรากฏ  โอกาส  รถ  ประกาศ

แม่ กน (ญ  ร  ล ) เช่น  สงสาร  เทศกาล  สำราญ  สารพิษ  ลำธาร  รางวัล  ขวัญ  เกสร  ขจร  อรชร  สำคัญ  ขาวนวล  สีน้ำตาล  อาหาร  บุญ  เวร  ธาร  สัญญา  อุทร  สัญญาณ  ขนมตาล  เชิญ   ภารโรง  ศีล  ศิลปะ  จักรวาล  เพียร  กังวล  พาล  ข้าวสาร มูล  บริเวณ  กล้าหาญ  ปัญหา  ผลงาน

     แม่ กก (ข  ฆ  ค)  เช่น  โรค โชค  ความสุข  วรรค  วิหค  เมฆ  บุคคล

แม่ กบ (ป  พ) เช่น รูปภาพ  อีสป  เคารพ  อานุภาพ

๖.  คำที่มีตัวการันต์ เช่น โทรทัศน์  พระจันทร์  วันเสาร์  วันอาทิตย์  สัตว์  ประพันธ์  ไดโนเสาร์  สมบูรณ์  ประโยชน์  ประจักษ์  ราชสีห์  พันธุ์  รื่นรมย์  เยาว์  อารมณ์  สัมฤทธิ์  ประพันธ์  เจดีย์             วัดโพธิ์  ยักษ์  องค์  ความทุกข์  กาพย์ยานี  การ์ตูน  สรรค์สร้าง  สุขสันต์  เสน่ห์  ประสบการณ์  ราษฎร์  เถาวัลย์  สัมพันธ์  สัปดาห์

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s