คำพื้นฐานชั้น ป. 1

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

ก็

๒๖

เก็บ

๕๑

ขึ้น

๗๖

คุณครู

กฎ

๒๗

เกะกะ

๕๒

ขู่

๗๗

คู่

กตัญญู

๒๘

เก่าแก่

๕๓

เข็มแข็ง

๗๘

เคย

กระต่าย

๒๙

เก้าอี้

๕๔

เขา

๗๙

แคบ

กระโปรง

๓๐

แก้ไข

๕๕

เข้า

๘๐

ใคร

กระหายน้ำ

๓๑

แก้ว

๕๖

เข้าใจ

๘๑

งดงาม

กลับ

๓๒

ไกล

๕๗

เข้าแถว

๘๒

งาม

กลับบ้าน

๓๓

ไกว

๕๘

เขี่ย

๘๓

งามตา

กล้า

๓๔

ขนม

๕๙

แข่ง

๘๔

เงิน 

๑๐

กลางวัน

๓๕

ขยะ

๖๐

แข็งแรง

๘๕

เงียบ

๑๑

ก๋วยเตี๋ยว

๓๖

ขอ

๖๑

ไข่

๘๖

จน

๑๒

กอ

๓๗

ข้อคิด

๖๒

ไข่ไก่

๘๗

จมูก

๑๓

ก่อน

๓๘

ของ

๖๓

ไข้

๘๘

(จอม)

๑๔

กัน

๓๙

ของฝาก

๖๔

คน

๘๙

จัด

๑๕

กับ

๔๐

ของเล่น

๖๕

ครับ

๙๐

จับ

๑๖

กับข้าว

๔๑

ขอบใจ

๖๖

ความรู้

๙๑

จะ

๑๗

กาฟักไข่

๔๒

ขา

๖๗

ความสะอาด

๙๒

จาก

๑๘

กางเกง

๔๓

ข้าง

๖๘

ความสุข

๙๓

จาน

๑๙

ก้าว

๔๔

ข้างหน้า

๖๙

คอย

๙๔

จาม

๒๐

กำลัง

๔๕

ข้างหลัง

๗๐

คะ

๙๕

  จำ

๒๑

กิน

๔๖

ขาด

๗๑

ค่ะ

๙๖

จำนวน

๒๒

กิริยา

๔๗

ขาย

๗๒

คาบ

๙๗

จิก

๒๓

กี่

๔๘

ขาว

๗๓

คิด

๙๘

จึง

๒๔

เก่ง

๔๙

ข้าว

๗๔

คิดถึง

๙๙

เจอ

๒๕

เกเร

๕๐

ขี้อ้อน

๗๕

คือ

๑๐๐

เจอะ

 

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๑๐๑

เจี๊ยบ

๑๒๖

ซื่อสัตย์

๑๕๑

ได้ยิน

๑๗๖

แตะ

๑๐๒

ฉลาด

๑๒๗

ซื้อ

๑๕๒

ต้นไม้

๑๗๗

โต

๑๐๓

ฉัน

๑๒๘

แซง

๑๕๓

ตลาด

๑๗๘

โต๊ะ

๑๐๔

  เฉ

๑๒๙

ด้วย

๑๕๔

ต้อง

๑๗๙

ใต้

๑๐๕

เฉย

๑๓๐

ดอกไม้

๑๕๕

ตอบ

๑๘๐

ไตรรงค์

๑๐๖

ชม

๑๓๑

ดัง 

๑๕๖

ตอไม้

๑๘๑

ถนน

๑๐๗

ชวน

๑๓๒

ดำ

๑๕๗

ต่อไป

๑๘๒

ถัง

๑๐๘

ช่วย

๑๓๓

ดำน้ำ

๑๕๘

ต่อไปนี้

๑๘๓

ถังขยะ

๑๐๙

ชอบ

๑๓๔

ดี

๑๕๙

ตะปู

๑๘๔

ถ้า

๑๑๐

ชั้น

๑๒๕

ดีใจ

๑๖๐

ตัด

๑๘๕

ถาม

๑๑๑

ช้า

๑๓๖

ดึง

๑๖๑

ตัว

๑๘๖

ถิ่น

๑๑๒

ชาติ

๑๓๗

ดื่ม

๑๖๒

ตัวเอง

๑๘๗

ถึง

๑๑๓

ชาย

๑๓๘

ดุ

๑๖๓

ตั๋วรถไฟ

๑๘๘

ถือ

๑๑๔

ชายหาด

๑๓๙

ดู  

๑๖๔

ตา

๑๘๙

ถุงเท้า

๑๑๕

ชาวนา

๑๔๐

ดูถูก

๑๖๕

ต่าง

๑๙๐

เถอะ

๑๑๖

ชาวไร่องุ่น

๑๔๑

ดูแล

๑๖๖

ตาม

๑๙๑

แถว

๑๑๗

ชิงช้า

๑๔๒

(เดชา)

๑๖๗

ติ

๑๙๒

ทอดแห

๑๑๘

ชี้

๑๔๓

เด็ก

๑๖๘

ติด

๑๙๓

ทั้ง

๑๑๙

ชื่อ

๑๔๔

เด็กไทย

๑๖๙

ตี

๑๙๔

ทัน

๑๒๐

เช็ด

๑๔๕

เดิน

๑๗๐

ตื่น

๑๙๕

ทั่ว

๑๒๑

เช้า

๑๔๖

เดียว

๑๗๑

ตื่นนอน

๑๙๖

ทอง

๑๒๒

เชื่อฟัง

๑๔๗

แดด

๑๗๒

เตะ

๑๙๗

ท้องถิ่น

๑๒๓

ใช่

๑๔๘

แดดอ่อน

๑๗๓

แต่

๑๙๘

ทะเลาะ

๑๒๔

ใช่ไหม

๑๔๙

ใด

๑๗๔

แต่งตัว

๑๙๙

ทา

๑๒๕

ใช้

๑๕๐

ได้

๑๗๕

แต้ม

๒๐๐

ท่าน้ำ

 

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๒๐๑

ทำ

๒๒๖

นักเรียน

๒๕๑

บูชา

๒๗๖

ผ่าน

๒๐๒

ทำงาน

๒๒๗

นั่ง

๒๕๒

เบา

๒๗๗

ฝ่ายใด

๒๐๓

ทำนา

๒๒๘

นั่งเล่น

๒๕๓

แบ่งปัน

๒๗๘

ฝึกฝน

๒๐๔

ทำไม

๒๒๙

นั้น

๒๕๔

โบกมือ

๒๗๙

ผุ

๒๐๕

ทำให้

๒๓๐

นา

๒๕๕

ใบ

๒๘๐

เฝ้า

๒๐๖

ทิ้ง

๒๓๑

น่า

๒๕๖

ใบไม้

๒๘๑

พระ

๒๐๗

ทีหลัง

๒๓๒

นาน

๒๕๗

ประถมศึกษา

๒๘๒

พระมหากษัตริย์

๒๐๘

ที่

๒๓๓

นาฬิกา

๒๖๘

ประเพณี

๒๘๓

เพราะ

๒๐๙

ที่นอน

๒๓๔

นำ

๒๖๙

แปรงฟัน

๒๘๔

เพลงช้าง

๒๑๐

ที่นั่ง

๒๓๕

น้ำ

๒๖๐

ปลูก

๒๘๕

พอ

๒๑๑

ที่นี่

๒๓๖

น้ำเงิน

๒๖๑

ป้องกัน

๒๘๖

พอใจ

๒๑๒

ที่สุด

๒๓๗

นิ่ง

๒๖๒

ป่า

๒๘๗

พอดี

๒๑๓

ทุก

๒๓๘

นิทาน

๒๖๓

ปาก

๒๘๘

พ่อ

๒๑๔

ทุ่งนา

๒๓๙

นี้

๒๖๔

ปิด

๒๘๙

พ่อไก่

๒๑๕

ทุ่งหญ้า

๒๔๐

แน่

๒๖๕

ปิ่นโต

๒๙๐

พ่อคุณเอย

๒๑๖

เที่ยง

๒๔๑

ใน

๒๖๖

ปีที่

๒๙๑

พัก

๒๑๗

เที่ยว

๒๔๒

ในไม่ช้า

๒๖๗

เป็น

๒๙๒

พักผ่อน

๒๑๘

แท้

๒๔๓

บน

๒๖๘

เปิด

๒๙๓

พา

๒๑๙

ธง

๒๔๔

บอก

๒๖๙

แป้ง

๒๙๔

พี่

๒๒๐

เธอ

๒๔๕

บันได

๒๗๐

แปด

๒๙๕

พี่น้อง

๒๒๑

นม

๒๔๖

บาง

๒๗๑

ไป

๒๙๖

พื้น

๒๒๒

นมวัว

๒๔๗

บ้าง

๒๗๒

ไปไหนยังค่ำ

๒๙๗

พูด

๒๒๓

นอก

๒๔๘

บ้าน

๒๗๓

ผลดก

๒๙๘

เพื่อน

๒๒๔

น้อง

๒๔๙

บ้านเรือน

๒๗๔

ผลองุ่น

๒๙๙

เพื่อนบ้าน

๒๒๕

นะ

๒๕๐

บ่าย

๒๗๕

ผัด

๓๐๐

แพ้

 

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๓๐๑

แพะ

๓๒๖

แม่ค้า

๓๕๑

ร้อง

๓๗๖

ลง

๓๐๒

ไพเราะ

๓๒๗

แม่น้ำ

๓๕๒

รอ

๓๗๗

ลา

๓๐๓

ฟอง

๓๒๘

แม่แพะ

๓๕๓

รองเท้า

๓๗๘

ล้าง

๓๐๔

ฟัก

๓๒๙

แม่วัว

๓๕๔

ร้องเพลง

๓๗๙

ลานดิน

๓๐๕

ฟัง

๓๓๐

ไม่

๓๕๕

ร้อน

๓๘๐

ลานบ้าน

๓๐๖

ฟัน

๓๓๑

ไม่สบาย

๓๕๖

รอบ

๓๘๑

ลานวัด

๓๐๗

ภัย

๓๓๒

ไม้

๓๕๗

รัก

๓๘๒

ลิง

๓๐๘

ภาษาไทย

๓๓๓

ยอม

๓๕๘

รั้ว

๓๘๓

ลื่นล้ม

๓๐๙

ภูเขา

๓๓๔

ยัง

๓๕๙

ระฆัง

๓๘๔

ลืม

๓๑๐

มอ

๓๓๕

ยา

๓๖๐

ระเบียบ

๓๘๕

ลูก

๓๑๑

มัน

๓๓๖

ยาก

๓๖๑

ร่างกาย

๓๘๖

ลูกไก่

๓๑๒

(มะลิ)

๓๓๗

ยาม

๓๖๒

รานรุก

๓๘๗

ลูกแพะ

๓๑๓

มา

๓๓๘

ยาย

๓๖๓

รีบ

๓๘๘

ลูกแมว

๓๑๔

ม้านั่ง

๓๓๙

ย้าย

๓๖๔

รุ่งเรือง

๓๘๙

ลูกหมา

๓๑๕

มาก

๓๔๐

ยาว

๓๖๕

รุม

๓๙๐

เล่น

๓๑๖

มากมาย

๓๔๑

ยิ่งใหญ่

๓๖๖

รู้

๓๙๑

เลย

๓๑๗

มี

๓๔๒

ยืน

๓๖๗

เร่ง

๓๙๒

เลอะเทอะ

๓๑๘

มีด

๓๔๓

เยอะแยะ

๓๖๘

เร็ว

๓๙๓

เล่า

๓๑๙

มือ

๓๔๔

แย่ง

๓๖๙

เรา

๓๙๔

เลือก

๓๒๐

เมื่อ

๓๔๕

แยะ

๓๗๐

เรียน

๓๙๕

แลดู

๓๒๑

เมือง

๓๔๖

รถ

๓๗๑

เรียบ

๓๙๖

แล้ว

๓๒๒

เมืองไทย

๓๔๗

รถกระบะ

๓๗๒

เรื่อง

๓๙๗

และ

๓๒๓

แม่

๓๔๘

รถไฟ

๓๗๓

โรงเรียน

๓๙๘

ไล่

๓๒๔

แม่กา

๓๔๙

ร่วมใจ

๓๗๔

โรงอาหาร

๓๙๙

วงกลม

๓๒๕

แม่ไก่

๓๕๐

ร่วมแรง

๓๗๕

ไร่องุ่น

๔๐๐

วัด

 

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๔๐๑

วัดวาอาราม

๔๒๖

สอง

๔๕๑

หญ้า

๔๗๖

หิ้ว

๔๐๒

วัน

๔๒๗

สอน

๔๕๒

หญิง

๔๗๗

หู

๔๐๓

วันเสาร์

๔๒๘

สะพาน

๔๕๓

หนองน้ำ

๔๗๘

เห็น

๔๐๔

วันอาทิตย์

๔๒๙

สะอาด

๔๕๔

หนังสือ

๔๗๙

เห่า

๔๐๕

วัว

๔๓๐

สัตว์

๔๕๕

หน้า

๔๘๐

เหยียบ

๔๐๖

ว่า

๔๓๑

สั้น

๔๕๖

หน้าบ้าน

๔๘๑

แห

๔๐๗

วาง

๔๓๒

สาม

๔๕๗

หนาม

๔๘๒

แห้ง

๔๐๘

วิ่ง

๔๓๓

สามัคคี

๔๕๘

หนึ่ง

๔๘๓

ให้

๔๐๙

วิดน้ำ

๔๓๔

สาย

๔๕๙

หมา

๔๘๔

ใหม่

๔๑๐

วิธี

๔๓๕

สิ

๔๖๐

หมาป่า

๔๘๕

ไหน

๔๑๑

วินัย

๔๓๖

สิงโต

๔๖๑

หนี

๔๘๖

ไหม

๔๑๒

วี

๔๓๗

สิ่ง

๔๖๒

หมูป่า

๔๘๗

ไหว้

๔๑๓

เวลา

๔๓๘

สี

๔๖๓

หมู่บ้าน

๔๘๘

ออก

๔๑๔

แวะ

๔๓๙

สี่

๔๖๔

หรือ

๔๘๙

ออกไข่

๔๑๕

ไว

๔๔๐

สีดำ

๔๖๕

ห่อข้าว

๔๙๐

อดทน

๔๑๖

ไว้

๔๔๑

สีแดง

๔๖๖

ห้องเรียน

๔๙๑

อยาก

๔๑๗

ศาลา

๔๔๒

สีเทา

๔๖๗

ห้องสมุด

๔๙๒

อย่าง

๔๑๘

ศาสนา

๔๔๓

เสา

๔๖๘

หัน

๔๙๓

อยู่

๔๑๙

ส่ง

๔๔๔

เสีย

๔๖๙

หัวเราะ

๔๙๔

อะไร

๔๒๐

สนามหญ้า

๔๔๕

เสียรู้

๔๗๐

หา

๔๙๕

อากาศ

๔๒๑

สนุก

๔๔๖

เสียง

๔๗๑

ห้า

๔๙๖

อ่าน

๔๒๒

สนุกสนาน

๔๔๗

เสือ

๔๗๒

หาบ

๔๙๗

อาบน้ำ

๔๒๓

สบาย

๔๔๘

เสื้อ

๔๗๓

หาย

๔๙๘

อาหาร

๔๒๔

สวม

๔๔๙

ใส

๔๗๔

หายใจ

๔๙๙

อีแร้ง

๔๒๕

สวัสดี

๔๕๐

ใส่

๔๗๕

หิว

๕๐๐

อื่น

๕๐๑

อุ้ม

๕๐๒

เอง

๕๐๓

เอะอะ

๕๐๔

เอา

๕๐๕

ไอ

๕๐๖

โฮ่ง

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีคำที่เป็นคำพื้นฐานในการเรียน ดังนี้

บทที่ ๑   คำที่มีพยัญชนะ  ต  ถ  ฟ  ม  ร  ประสมด้วยสระ  อา

บทที่ ๒  เพิ่มคำที่มีพยัญชนะ  ก  ด  ข  ห  น  ล  ว  ประสมด้วยสระ  อู

บทที่ ๓  เพิ่มคำที่มีพยัญชนะ  บ  อ  ช  ประสมด้วยสระ  อี  ใอ

บทที่ ๔  เพิ่มคำที่มีพยัญชนะ  จ  ป  พ  ประสมด้วยสระ  ไอ  โอ

บทที่ ๕  เพิ่มคำที่มีพยัญชนะ  ส  ประสมด้วยสระ  อุ  อำ

บทที่ ๖  เพิ่มคำที่มีพยัญชนะ  ง  ท  ย  ประสมด้วยสระ  อะ 

บทที่ ๗  เพิ่มคำที่มีพยัญชนะ  ฉ  ประสมด้วยสระ  อิ  เอ

บทที่ ๘  เพิ่มคำที่มีพยัญชนะ  ญ  ประสมด้วยสระ  อัว  ออ

บทที่ ๙  ทบทวนพยัญชนะตั้งแต่บทที่ ๑-๘  ประสมด้วยสระ  เออ  เอา

บทที่ ๑๐  เพิ่มคำที่มีพยัญชนะ  ค  ประสมด้วยสระ  อือ   และการผันวรรณยุกต์ เอก  โท  ตรี  จัตวา คำที่มี

                ก  จ  ด  ต  บ  ป  อ  เป็นพยัญชนะต้น

บทที่ ๑๑  เพิ่มคำที่มีพยัญชนะ  ธ  ประสมด้วยสระ  แอะ  และการผันวรรณยุกต์  เอก โท  คำที่มี  ข  ฉ  ถ  ส 

                 ห   เป็นพยัญชนะต้น

บทที่ ๑๒  เพิ่มคำที่มีพยัญชนะ  ฝ  ศ  ประสมด้วยสระ  แอ  เออะ  และการผันวรรณยุกต์  เอก  โท  คำที่มี  ค 

                  ง  ช  ญ  ท  ธ  น  พ  ฟ  ม  ย  ร  ล  ว  เป็นพยัญชนะต้น

บทที่ ๑๓  ทบทวนพยัญชนะตั้งแต่บทที่ ๑-๑๒  ประสมด้วยสระ  เอือ  เอะ  และทบทวนการผันวรรณยุกต์

                 บทที่ ๑๐-๑๒

บทที่ ๑๔  ทบทวนพยัญชนะตั้งแต่บทที่ ๑-๑๒  ประสมด้วยสระ  โอะ  เอีย  และ คำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่  กง

บทที่ ๑๕  เพิ่มคำที่มีพยัญชนะ  ผ  ประสมด้วยสระ  อึ  เอาะ  และคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่ กน (น)

บทที่ ๑๖  เพิ่มคำที่มีพยัญชนะ  ซ  ประสมด้วยสระ  อัวะ  เอียะ  เอือะ  และคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่ กม

บทที่ ๑๗  เพิ่มคำที่มีพยัญชนะ  ณ  ษ  ฮ   ทบทวนสระทั้งหมด  และคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่ เกย

บทที่ ๑๘  เพิ่มคำที่มีพยัญชนะ  ฆ  ฬ   ทบทวนสระทั้งหมด  และคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่ เกอว

บทที่ ๑๙  เพิ่มคำที่มีพยัญชนะ  ภ  ทบทวนสระทั้งหมด  และคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่  กก (ก)

บทที่ ๒๐  คำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่  กด (ด)

บทที่ ๒๑  คำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่  กบ (บ)

บทที่ ๒๐  คำที่มีสระเปลี่ยนรูป  ลดรูป  และ ตัดรูปสระ เช่น  ฉัน  เก็ง  เชิง  (สระเปลี่ยนรูป)

                 มด  (สระลดรูป)    ดวง  (ตัดรูปสระ)

หมายเหตุ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จะเรียนพยัญชนะ  ๓๖  ตัว  และสระ  ๒๘  เสียง (ยกเว้นพยัญชนะ ฐ  ฎ  ฏ  ฑ  ฆ  ฃ  ฅ  ฌ  และ  สระ  ฤ  ฤา  ฦ  ฦา)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s