คำพื้นฐานชั้น ป. 3

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

ก ข ไม่กระดิกหู ๒๖ กระพัง ๕๑ กล่าว ๗๖ กี่
กฎกติกา ๒๗ กระมัง ๕๒ กล้าหาญ ๗๗ กุ้ง
กฎหมาย ๒๘ กระวีกระวาด ๕๓ กลิ่น ๗๘ เก็บ
กติกา ๒๙ กระแสพระราชดำรัส) ๕๔ กวัดแกว่ง ๗๙ เกลี้ยกล่อม
กรรไกร ๓๐ กระหม่อม ๕๕ กว้างขวาง ๘๐ เกลียวคลื่น
กระจ้อยร่อย ๓๑ กราบทูล ๕๖ กองกลาง ๘๑ เกลือก
กระจิริดสิทธิศักดิ์ ๓๒ กราบพระ ๕๗ ก้อนเสลา ๘๒ เกลื่อนกลาด
กระชาก ๓๓ กริ้ว ๕๘ ก่ออิฐ ๘๓ เกษมศานต์
กระดาษ ๓๔ กรี (กรี) ๕๙ กะทัดรัด ๘๔ เกสร
๑๐ กระต่าย ๓๕ กรี (กะ-รี) ๖๐ กะปิ ๘๕ เกียรติ
๑๑ กระต่ายขาเดียว ๓๖ กรุงเทพฯ ๖๑ กะพริบ ๘๖ เกี่ยว
๑๒ กระต่ายตื่นตูม ๓๗ กรุณา ๖๒ กะหล่ำปลี ๘๗ แกล้ง
๑๓ กระต่ายสามขา ๓๘ กรู ๖๓ กั้ง ๘๘ โกงกาง
๑๔ กระต่ายหมายจันทร์ ๓๙ กลไก ๖๔ กันแสง ๘๙ โกรธ
๑๕ กระต่ายแหย่เสือ ๔๐ กลมเกลียว ๖๕ กัมปนาท ๙๐ โกลี
๑๖ กระติก ๔๑ กล้วยอ้อย ๖๖ กานท์ ๙๑ โกหก
๑๗ กระตือรือร้น ๔๒ กลองหนัง ๖๗ การขนส่ง ๙๒ ขณะ
๑๘ กระถาง ๔๓ กลอน ๖๘ การคมนาคม ๙๓ ขนง
๑๙ กระทง ๔๔ กล่อม ๖๙ การงาน ๙๔ ขนัด
๒๐ กระทะ ๔๕ กล่อมเกลา ๗๐ การ์ตูน ๙๕ ขนาด
๒๑ กระทั่ง ๔๖ กลับ ๗๑ การประมง ๙๖ ขนาดย่อม
๒๒ กระทั้น ๔๗ กลับกลาย ๗๒ กาล ๙๗ ขนุน
๒๓ กระแทก ๔๘ กลัว ๗๓ กาฬสินธุ์ ๙๘ ข่มเหง
๒๔ กระบุง ๔๙ กล้า ๗๔ กิจกรรม ๙๙ ขม้ำ
๒๕ กระเป๋า ๕๐ กลาง ๗๕ กิริยา ๑๐๐ ขมีขมัน

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๑๐๑

ขโมย

๑๒๖

แข็งแรง

๑๕๑

ความสุข

๑๗๖

คุ้นเคย

๑๐๒

ขยะ

๑๒๗

โขมง

๑๕๒

ควายขวิด

๑๗๗

คูปอง

๑๐๓

ขยัน

๑๒๘

ไขว่ห้าง

๑๕๓

ค็อกเทล

๑๗๘

เค้ก

๑๐๔

ขยับ

๑๒๙

คงคา

๑๕๔

ค้อน

๑๗๙

เครื่องยนต์

๑๐๕

ขรุขระ

๑๓๐

คน

๑๕๕

คอมพิวเตอร์

๑๘๐

เครื่องร่อน

๑๐๖

ขลาดเขลา

๑๓๑

ค้นคว้า

๑๕๖

คอย

๑๘๑

เครื่องเล่นวิดีทัศน์

๑๐๗

ขลุก

๑๓๒

คนโซ

๑๕๗

คะมำ

๑๘๒

เครือญาติ

๑๐๘

ขวนขวาย

๑๓๓

คนพาล

๑๕๘

คะยั้นคะยอ

๑๘๓

เคลิ้ม
๑๐๙ ขวักไขว่

๑๓๔

ครรภ์

๑๕๙

คัด

๑๘๔

เคว้งคว้าง

๑๑๐

ขอโทษ

๑๓๕

ครอบครัว

๑๖๐

คาคบ

๑๘๕

เคอะ
๑๑๑ ขอบคุณ

๑๓๖

ครั้ง

๑๖๑

ค่าง

๑๘๖

แคร่

๑๑๒

ข้า

๑๓๗

คร่า

๑๖๒

คางคก

๑๘๗

แครอท

๑๑๓

ข่าย

๑๓๘

คราว

๑๖๓

คางคกขึ้นวอ แมลงปอใส่ตุ้งติ้ง

๑๘๘

แคลงใจ

๑๑๔

ข้าวเหนียว

๑๓๙

คร่ำคร่า

๑๖๔

คาดคะเน

๑๘๙

แคลเซียม
๑๑๕ ข้าวเหนียวเปียก

๑๔๐

คริสต์ศักราช

๑๖๕

คำประพันธ์

๑๙๐

โคลงเคลง

๑๑๖

ขี่ช้างจับตั๊กแตน

๑๔๑

คลอแคล

๑๖๖

คำราม

๑๙๑

ฆ้อง

๑๑๗

ขึ้นแท่น

๑๔๒

คล่องแคล่ว

๑๖๗

คำสาป

๑๙๒

ฆ่า

๑๑๘

ขุ่นเคือง

๑๔๓

คล้องจอง

๑๖๘

คีย์ข้อมูล

๑๙๓

โฆษณา

๑๑๙

เข็นรถ

๑๔๔

คลอด

๑๖๙

คีรี

๑๙๔

งูทะเล

๑๒๐

เข็มแข็ง

๑๔๕

คลาไคล

๑๗๐

คืนเดือนเพ็ญ

๑๙๕

เงอะงะ

๑๒๑

เขี้ยวแก้ว

๑๔๖

คลาดแคล้ว

๑๗๑

คุกกี้

๑๙๖

เงี่ย

๑๒๒

แข

๑๔๗

คล้าย

๑๗๒

คุณค่า

๑๙๗

เงียบกริบ

๑๒๓

แข็ง

๑๔๘

คลุม

๑๗๓

คุณธรรม

๑๙๘

จมูก

๑๒๔

แข็งขัน

๑๔๙

ควร

๑๗๔

คุณย่า

๑๙๙

จรจรัล
๑๒๕ แข่งขัน

๑๕๐

ความ

๑๗๕

คุณลุง

๒๐๐

จรจัด

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๒๐๑

จรด

๒๒๖

โจ่งแจ้ง

๒๕๑

ชลนัยน์

๒๗๖

ซีอิ้ว

๒๐๒

จรรยา

๒๒๗

ฉกรรจ์

๒๕๒

ชลนา

๒๗๗

ซื่อสัตย์

๒๐๓

จรลี

๒๒๘

ฉกาจ

๒๕๓

ชลเนตร

๒๗๘

เซ็งแซ่

๒๐๔

จรวด

๒๒๙

ฉงน

๒๕๔

ชลี

๒๗๙

เซฟข้อมูล

๒๐๕

จระเข้

๒๓๐

ฉลาด

๒๕๕

ช่วย

๒๘๐

แซนด์วิช

๒๐๖

จริง

๒๓๑

ฉลาม

๒๕๖

ชวา

๒๘๑

ฎีกา

๒๐๗

จริงไซร้

๒๓๒

ฉะเชิงเทรา

๒๕๗

ช็อกโกแลต

๒๘๒

เฒ่าชรา

๒๐๘

จ้อกแจก

๒๓๓

ฉันเพล

๒๕๘

ชักลาก

๒๘๓

เณรน้อย

๒๐๙

จอกแหน

๒๓๔

ฉิ่ง

๒๕๙

ชันษา

๒๘๔

ดวงดาว

๒๑๐

จ้องหน่อง

๒๓๕

ฉุกเฉิน

๒๖๐

ชาดก

๒๘๕

ดวงเดือน

๒๑๑

จักตอก

๒๓๖

เฉโกโว้เว้

๒๖๑

ชานบันได

๒๘๖

ดวงตะวัน

๒๑๒

จังหวะ

๒๓๗

เฉพาะ

๒๖๒

ชายฉกรรจ์

๒๘๗

ดอกบุก

๒๑๓

จังหวัด

๒๓๘

เฉลย

๒๖๓

ชีพ

๒๘๘

ดอกพุด

๒๑๔

จัดสรร

๒๓๙

เฉลา

๒๖๔

ชีวัน

๒๘๙

ดังเถือใส่

๒๑๕

จัตุบาท

๒๔๐

เฉลียวฉลาด

๒๖๕

ชีวาลัย

๒๙๐

ดารา

๒๑๖

จันทรา

๒๔๑

เฉาก๊วย

๒๖๖

ชีวิต

๒๙๑

ดารากร

๒๑๗

จับ

๒๔๒

โฉบ

๒๖๗

ชื่นชม

๒๙๒

ดาริกา

๒๑๘

จำนง

๒๔๓

โฉมฉาย

๒๖๘

ชุลมุน

๒๙๓

ดาวประกายพรึก

๒๑๙

จำวัด

๒๔๔

ไฉน

๒๖๙

เชิญชวน

๒๙๔

ดาวฤกษ์

๒๒๐

จินดา

๒๔๕

ชนนี

๒๗๐

เชิดชู

๒๙๕

ดาษดา

๒๒๑

จินตนาการ

๒๔๖

ชนาง

๒๗๑

แช่ง

๒๙๖

ดำแดง

๒๒๒

เจ็บปวด

๒๔๗

ชนิด

๒๗๒

โชคดี

๒๙๗

ดิน

๒๒๓

เจรจา

๒๔๘

ชมพู

๒๗๓

ไชโย

๒๙๘

ดูหมิ่น

๒๒๔

เจริญ

๒๔๙

ชมรม

๒๗๔

ซ่อมเสริม

๒๙๙

เดินเล่น

๒๒๕

เจื้อยแจ้ว

๒๕๐

ชรา

๒๗๕

ซาฟียะห์

๓๐๐

ตกใจ

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๓๐๑

ต้นจันทน์

๓๒๖

ตามรอย

๓๕๑

ทรงธรรม์

๓๗๖

ทาวน์เฮาส์

๓๐๒

ต้นตาล

๓๒๗

ตาล

๓๕๒

ทรงนึก

๓๗๗

ทำนองเสนาะ

๓๐๓

ต้นไทร

๓๒๘

ตื่นเต้น

๓๕๓

ทรงยศ

๓๗๘

ทิม

๓๐๔

ต้นเสลา

๓๒๙

ตุ้งติ้ง

๓๕๔

ทรงฤทธิ์

๓๗๙

ทิวแถว

๓๐๕

ต้นหว้า

๓๓๐

เตรียม

๓๕๕

ทรวงอก

๓๘๐

ทิวทัศน์

๓๐๖

ตนุ

๓๓๑

เต่าดำ

๓๕๖

ทรวดทรง

๓๘๑

ทุกขเวทนา

๓๐๗

ต้มเค็ม

๓๓๒

เต่านา

๓๕๗

ทรัพย์สิน

๓๘๒

ทุกัง

๓๐๘

ตระหนก

๓๓๓

เต้าฮวย

๓๕๘

ทราบ

๓๘๓

ทุ่งหญ้า
๓๐๙ ตรัส

๓๓๔

โต๊ะจีน

๓๕๙

ทรามวัย

๓๘๔

ทุ่ม

๓๑๐

ตรากตรำ

๓๓๕

ถนน

๓๖๐

ทราย

๓๘๕

ทูล
๓๑๑ ตริตรอง

๓๓๖

ถนอม

๓๖๑

ทรุดโทรม

๓๘๖

เทเบิลเทนนิส

๓๑๒

ตลอด

๓๓๗

ถล่ม

๓๖๒

ทฤษฎี

๓๘๗

เทวา

๓๑๓

ตละ

๓๓๘

ถลา

๓๖๓

ท่วม

๓๘๘

เทวี

๓๑๔

ตลาด

๓๓๙

ถลากถลำ

๓๖๔

ทวยหาญ

๓๘๙

แท็กซี่
๓๑๕ ตวัด

๓๔๐

ถวาย

๓๖๕

ทหาร

๓๙๐

แทรก

๓๑๖

ตะกร้า

๓๔๑

ถวิล

๓๖๖

ท่อก๊าซ

๓๙๑

โทรทัศน์

๓๑๗

ตะเกียกตะกาย

๓๔๒

ถิ่นฐาน

๓๖๗

ท้องฟ้า

๓๙๒

โทรศัพท์มือถือ

๓๑๘

ตะโกน

๓๔๓

เถอะ

๓๖๘

ทอดพระเนตร

๓๙๓

ธงชาติ

๓๑๙

ตะขบ

๓๔๔

ไถ้

๓๖๙

ทะนุถนอม

๓๙๔

ธนบัตร

๓๒๐

ตะราง

๓๔๕

ทนาย

๓๗๐

ทะเลสาบ

๓๙๕

ธนู

๓๒๑

ตะวันชาย

๓๔๖

ทบทวน

๓๘๑

ทัศนศึกษา

๓๙๖

ธรรม

๓๒๒

ตั่ง

๓๔๗

ทยอย

๓๘๒

ทาก

๓๙๗

ธรรมชาติ

๓๒๓

ตัวยง

๓๔๘

ทรงเกาะ

๓๘๓

ท่าน้ำ

๓๙๘

ธาตุเหล็ก

๓๒๔

ตาชั่ง

๓๔๙

ทรงเข้าพระทัยผิด

๓๘๔

ท้ายซอย

๓๙๙

ธารา
๓๒๕ ตาเต็ง

๓๕๐

ทรงคว้า

๓๘๕

ท้าวไท

๔๐๐

ธุระ

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๔๐๑

เธอ

๔๒๖

นี่หรือ

๔๕๑

บ่วง

๔๗๖

บุตร

๔๐๒

นกกระสา

๔๒๗

นี่แหละ

๔๕๒

บวม

๔๗๗

เบื้อ

๔๐๓

นกกาเหว่า

๔๒๘

เนตร

๔๕๓

บอก

๔๗๘

ปกติ

๔๐๔

นกเงือก

๔๒๙

เนย

๔๕๔

บอกใบ้

๔๗๙

ปกป้อง

๔๐๕

นกยักษ์

๔๓๐

เนื้อทราย

๔๕๕

บังคม

๔๘๐

ปฏิบัติ

๔๐๖

นกยาง

๔๓๑

แน่นขนัด

๔๕๖

บัญชา

๔๘๑

ปฏิบัติการ

๔๐๗

นกแสก

๔๓๒

แน่วแน่

๔๕๗

บันดาล

๔๘๒

ปฏิบัติธรรม

๔๐๘

นขลิขิต

๔๓๓

บทบาท

๔๕๘

บันได

๔๘๓

ปฏิเสธ

๔๐๙

นที

๔๓๔

บทร้อยกรอง

๔๕๙

บันทึก

๔๘๔

ปรบมือ

๔๑๐

นมัสการ

๔๓๕

บทอาขยาน

๔๖๐

บันเทิง

๔๘๕

ประกาย

๔๑๑

นโยบาย

๔๓๖

บรรจง

๔๖๑

บันลือ

๔๘๖

ประกาศ

๔๑๒

นักมายากล

๔๓๗

บรรจุ

๔๖๒

บันลือลั่น

๔๘๗

ประคอง

๔๑๓

นักร้อง

๔๓๘

บรรเจิด

๔๖๓

บาง

๔๘๘

ประชาธิปไตย

๔๑๔

นักเลง

๔๓๙

บรรณารักษ์

๔๖๔

บาตร

๔๘๙

ประดิษฐ์

๔๑๕

นั่งฌาน

๔๔๐

บรรทม

๔๖๕

บ้านป้า

๔๙๐

ประดิษฐาน

๔๑๖

นัดดา

๔๔๑

บรรทัด

๔๖๖

บ่ายคล้อย

๔๙๑

ประเดี๋ยว

๔๑๗

นาคปรก

๔๔๒

บรรพต

๔๖๗

บาสเกตบอล

๔๙๒

ประถมศึกษา

๔๑๘

นางสนม

๔๔๓

บรรยากาศ

๔๖๘

บิณฑบาต

๔๙๓

ประทับ

๔๑๙

นายพราน

๔๔๔

บรรยาย

๔๖๙

บิดา

๔๙๔

ประพาส

๔๒๐

น้ำขึ้นให้รีบตัก

๔๔๕

บรรลุ

๔๗๐

บิตุรงค์

๔๙๕

ประเภท

๔๒๑

น้ำบูดู

๔๔๖

บรรหาร

๔๗๑

บิตุเรศ

๔๙๖

ประมง

๔๒๒

น้ำมันดิบ

๔๔๗

บริกร

๔๗๒

บึง

๔๙๗

ประมวล

๔๒๓

นิด

๔๔๘

บริวาร

๔๗๓

บุคคล

๔๙๘

ประโยค

๔๒๔

นิทรรศการ

๔๔๙

บริเวณ

๔๗๔

บุญคุณ

๔๙๙

ประโยชน์

๔๒๕

นิทาน

๔๕๐

บริสุทธิ์

๔๗๕

บุญบันดาล

๕๐๐

ประลอง

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๕๐๑

ประสงค์

๕๒๖

ปลาวาฬ

๕๕๑

เป่าขลุ่ย

๕๗๖

แผ่นดิสก์

๕๐๒

ประสูติ

๕๒๗

ปลาอินทรี

๕๕๒

เปียกโชก

๕๗๗

แผลง

๕๐๓

ประเสริฐ

๕๒๘

ปลาอุก

๕๕๓

เปียโน

๕๗๘

ฝรั่ง

๕๐๔

ประหลาด

๕๒๙

ปลิว

๕๕๔

แปรผัน

๕๗๙

ฝึกฝน

๕๐๕

ปรักหักพัง

๕๓๐

ปลุก

๕๕๕

แปลก

๕๘๐

แฝก

๕๐๖

ปรับปรุง

๕๓๑

ปอง

๕๕๖

โปรยปราย

๕๘๑

พงไพร

๕๐๗

ปรากฏ

๕๓๒

ป้องกัน

๕๕๗

โปรดเกล้าฯ

๕๘๒

พงศ์ประยูร

๕๐๘

ปราณี

๕๓๓

ป๊ะ

๕๕๘

ไปยาลน้อย

๕๘๓

พงศ์พันธุ์

๕๐๙

ปรานี

๕๓๔

ปักเป้า

๕๕๙

ไปยาลใหญ่

๕๘๔

พงา

๕๑๐

ปรารถนา

๕๓๕

ปักษา

๕๖๐

ผงก

๕๘๕

พญา

๕๑๑

ปรารภ

๕๓๖

ปัจจุบัน

๕๖๑

ผลกระทบ

๕๘๖

พญาครุฑ

๕๑๒

ปราศรัย

๕๓๗

ปัญญา

๕๖๒

ผลงาน

๕๘๗

พนม

๕๑๓

ปราสาท

๕๓๘

ปั้นปึ่ง

๕๖๓

ผลักไส

๕๘๘

พนักงาน

๕๑๔

ปราะหลาด

๕๓๙

ป้าย

๕๖๔

ผลัด

๕๘๙

พนาลี

๕๑๕

ปลอดโปร่ง

๕๔๐

ป่าละเมาะ

๕๖๕

ผลาญ

๕๙๐

พยักหน้า

๕๑๖

ปลอบ

๕๔๑

ปีศาจ

๕๖๖

ผลิต

๕๙๑

พยายาม

๕๑๗

ปล่อย

๕๔๒

ปุยฝ้าย

๕๖๗

ผลิตภัณฑ์

๕๙๒

พรรคพวก

๕๑๘

ปลา

๕๔๓

ปุยเมฆ

๕๖๘

ผลีผลาม

๕๙๓

พรรณนา

๕๑๙

ปลากระสง

๕๔๔

ปูแสม

๕๖๙

ผ้าตาเล็ดงา

๕๙๔

พร้อม

๕๒๐

ปลาขี้เหร่

๕๔๕

เปรมปรีดิ์

๕๗๐

ผาสุก

๕๙๕

พร้อมเพรียง

๕๒๑

ปลาดุก

๕๔๖

เปรียบเทียบ

๕๗๑

ผิดถูก

๕๙๖

พระกรรณ

๕๒๒

ปลาตะพง

๕๔๗

เปรียบเปรย

๕๗๒

ผึ้ง

๕๙๗

พระเกศา

๕๒๓

ปลาตีน

๕๔๘

เปรียวเป็นกระต่ายป่า

๕๗๓

ผู้ใหญ่

๕๙๘

พระคงคา
๕๒๔ ปลาทูนึ่ง

๕๔๙

เปลี่ยน

๕๗๔

เผลอ

๕๙๙

พระจันทร์
๕๒๕ ปลาปักเป้า

๕๕๐

เปลี่ยว

๕๗๕

เผอิญ

๖๐๐

พระชนนี

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๖๐๑

พระดาบส

๖๒๖

พราก

๖๕๑

พันธุ์เผ่า

๖๗๖

แพรเพลาะ

๖๐๒

พระทัย

๖๒๗

พริ้ง ๖๕๒ พากเพียร

๖๗๗

แพศยา

๖๐๓

พระธรรม

๖๒๘

พริ้นท์

๖๕๓

พายุ

๖๗๘

โพ

๖๐๔

พระธรรมเทศนา

๖๒๙

พรู

๖๕๔

พารา

๖๗๙

โพยภัย

๖๐๕

พระนคร

๖๓๐

พฤติกรรม

๖๕๕

พาราลิมปิก

๖๘๐

โพรง

๖๐๖

พระนาสิก

๖๓๑

พฤษภาคม ๖๕๖ พาล

๖๘๑

ไพรสัณฑ์

๖๐๗

พระเนตร

๖๓๒

พฤหัสบดี

๖๕๗

พิเคราะห์

๖๘๒

ไพเราะ

๖๐๘

พระบรมมหาราชวัง

๖๓๓

พลอย

๖๕๘

พิซซ่า

๖๘๓

ไพศาล
๖๐๙ พระบาท

๖๓๔

พลัง

๖๕๙

พิธีรีตอง

๖๘๔

ฟ้าใส

๖๑๐

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

๖๓๕

พลังงาน

๖๖๐

พิภพ ๖๘๕ ฟุ้งเฟ้อ
๖๑๑ พระบิตุเรศ

๖๓๖

พลัดพราก

๖๖๑

พึมพำ

๖๘๖

ฟูมฟาย

๖๑๒

พระพุทธ

๖๓๗

พลัดหลง

๖๖๒

พืชพันธุ์

๖๘๗

เฟรนซ์ฟราย

๖๑๓

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

๖๓๘

พลัน

๖๖๓

พุทรา

๖๘๘

ภาค

๖๑๔

พระมเหสี

๖๓๙

พลับพลา

๖๖๔

พูดคุย

๖๘๙

ภาคภูมิ
๖๑๕ พระราชประสงค์

๖๔๐

พลับพลาชัย

๖๖๕

พูดปด

๖๙๐

ภาคอีสาน

๖๑๖

พระลักษณ์

๖๔๑

พลาง ๖๖๖ เพ่งพิศ

๖๙๑

ภาพ

๖๑๗

พระลักษมณ์

๖๔๒

พลาดพลั้ง

๖๖๗

เพนียด

๖๙๒

ภาพเขียน

๖๑๘

พระศรีรัตนศาสดาราม

๖๔๓

พลาสติก

๖๖๘

เพราะ

๖๙๓

ภาษาไทย

๖๑๙

พระสงฆ์

๖๔๔

พลิก

๖๖๙

เพลง

๖๙๔

ภิรมย์

๖๒๐

พระหัตถ์

๖๔๕

พลิ้ว

๖๗๐

เพลาเย็น

๖๙๕

ภูเขา

๖๒๑

พระองค์

๖๔๖

พลีกรรม

๖๗๑

เพลารถ

๖๙๖

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖๒๒

พระอาทิตย์

๖๔๗

พลีชีพ

๖๗๒

เพลิดเพลิน

๖๙๗

ภูวไนย

๖๒๓

พระอินทร์

๖๔๘

พวงมาลัย

๖๗๓

เพิ่มเติม

๖๙๘

มงคล

๖๒๔

พรั่งพรู

๖๔๙

พักตร์

๖๗๔

เพื่อน

๖๙๙

มณฑา
๖๒๕ พร่า

๖๕๐

พัฒนา

๖๗๕

แพร่พันธุ์

๗๐๐

มดงาน

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๗๐๑

มนุษย์

๗๒๖

มาก

๗๕๑

ไม้ยมก

๗๗๖

รถยนต์

๗๐๒

มโนมัย

๗๒๗

มารดา ๗๕๒ ยกย่อง

๗๗๗

ร่มชูชีพ

๗๐๓

มรคา

๗๒๘

มารยาท

๗๕๓

ยวดยาน

๗๗๘

รวี

๗๐๔

มรณภาพ

๗๒๙

มิตร

๗๕๔

ย่อยสลาย

๗๗๙

รสชาติ

๗๐๕

มรดก

๗๓๐

มิเตอร์

๗๕๕

ยักษ์

๗๘๐

รสแซบ

๗๐๖

มรรยาท

๗๓๑

มีลาภ ๗๕๖ ยัติภังค์

๗๘๑

รสโอชา

๗๐๗

มฤคมาศ

๗๓๒

มุ้ง

๗๕๗

ยั่ว

๗๘๒

รองเท้า

๗๐๘

มฤคี

๗๓๓

มุ่ย

๗๕๘

ยาพิษ

๗๘๓

ร้องเพลง

๗๐๙

ม้วย

๗๓๔

มูน

๗๕๙

ยำเกรง

๗๘๔

ร้องไห้

๗๑๐

มหัพภาค

๗๓๕

เมฆ

๗๖๐

ยิ้มแย้ม ๗๘๕ ระฆัง

๗๑๑

มหัศจรรย์

๗๓๖

เมตตา

๗๖๑

ยีราฟ

๗๘๖

ระบบนิเวศ

๗๑๒

มหิงสา

๗๓๗

เมนู

๗๖๒

ยุบล

๗๘๗

ระเบียบ

๗๑๓

มอเตอร์ไซค์

๗๓๘

เมล็ด

๗๖๓

ยูซุป

๗๘๘

ระมัดระวัง

๗๑๔

มอมแมม

๗๓๙

เมาคน

๗๖๔

เย็นตาโฟ

๗๘๙

รังสรรค์
๗๑๕ มะกอก

๗๔๐

เมารถ

๗๖๕

เยลลี่

๗๙๐

รัชกาล

๗๑๖

มะกะโรนี

๗๔๑

เมื่อวาน ๗๖๖ เย่อหยิ่ง

๗๙๑

รัฐธรรมนูญ

๗๑๗

มะขามป้อม

๗๔๒

แม่

๗๖๗

เยาะเย้ย

๗๙๒

รัฐบาล

๗๑๘

มะดูก

๗๔๓

แมงดา

๗๖๘

เยี่ยม

๗๙๓

รับประทาน

๗๑๙

มะพร้าว

๗๔๔

แมงป่อง

๗๖๙

เยื่อใย

๗๙๔

รับสั่ง

๗๒๐

มะม่วงน้ำดอกไม้

๗๔๕

แมลง

๗๗๐

แยม

๗๙๕

รางวัล

๗๒๑

มะม่วงหิมพานต์

๗๔๖

แมลงปอ

๗๗๑

โยทะกา

๗๙๖

ราชกิจ

๗๒๒

มะโรง

๗๔๗

แมลงวัน

๗๗๒

รถ

๗๙๗

ราชสีห์

๗๒๓

มะแว้ง

๗๔๘

ไม้กระบอก

๗๗๓

รถไถ

๗๙๘

รามเกียรติ์

๗๒๔

มะเส็ง

๗๔๙

ไม้กระบอง

๗๗๔

รถทัวร์

๗๙๙

ราวี
๗๒๕ มัทรี

๗๕๐

ไม่เข้ายา

๗๗๕

รถเมล์

๘๐๐

ราศี

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๘๐๑ รำพึง ๘๒๖ ฤาษี ๘๕๑ เลน ๘๗๖ วิเคราะห์
๘๐๒ ริบหรี่ ๘๒๗ ฤาสาย ๘๕๒ เล่นพนาลี ๘๗๗ วิตก
๘๐๓ ริษยา ๘๒๘ ลบหลู่ ๘๕๓ เล่ห์ ๘๗๘ วิทยาศาสตร์
๘๐๔ รีโมทคอนโทรล ๘๒๙ ล้ม ๘๕๔ เล้า ๘๗๙ วิธีการ
๘๐๕ รื่นรมย์ ๘๓๐ ล้มคะมำ ๘๕๕ เลิกคิ้ว ๘๘๐ วินัย
๘๐๖ รุ่งเรือง ๘๓๑ ลวดลาย ๘๕๖ เลี้ยง ๘๘๑ วิบัติ
๘๐๗ รูปทรง ๘๓๒ ละคร ๘๕๗ โลก ๘๘๒ วิวัฒน์
๘๐๘ รูปภาพ ๘๓๓ ละม่อม ๘๕๘ วงพักตร์ ๘๘๓ วิเศษ
๘๐๙ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม ๘๓๔ ละเมาะ ๘๕๙ วจี ๘๘๔ วิฬาร์
๘๑๐ รู้อย่างเป็ด ๘๓๕ ละลานตา ๘๖๐ วรรค ๘๘๕ วุ่นวาย
๘๑๑ รู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอด

เป็นยอดดี

๘๓๖ ละหาน ๘๖๑ วรรคดี ๘๘๖ เว็บไซต์
๘๑๒ เร่งรีบ ๘๓๗ ละเอียด ๘๖๒ วรรณกรรม ๘๘๗ เวลา
๘๑๓ เรียบร้อย ๘๓๘ ลักษณะนิสัย ๘๖๓ วรรณคดี ๘๘๘ แวววาว
๘๑๔ เรือกอและ ๘๓๙ ลางคน ๘๖๔ วัฒนธรรม ๘๘๙ โวหาร
๘๑๕ เรือนปั้นหยา ๘๔๐ ลางเนื้อชอบลางยา ๘๖๕ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๘๙๐ ศรศิลป์
๘๑๖ เรื่อย ๘๔๑ ลานวัด ๘๖๖ วัตถุดิบ ๘๙๑ ศศิธร
๘๑๗ แร่ ๘๔๒ ลาวัณย์ ๘๖๗ วันเกิด ๘๙๒ ศักดิ์ศรี
๘๑๘ แรด ๘๔๓ ลำธาร ๘๖๘ วันจันทร์ ๘๙๓ ศัตรู
๘๑๙ โรค ๘๔๔ ลำพู ๘๖๙ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙๔ ศัพท์
๘๒๐ โรงเรียน ๘๔๕ ลิฟต์ ๘๗๐ วันพระ ๘๙๕ ศัลย์
๘๒๑ ฤกษ์ ๘๔๖ ลีลาศ ๘๗๑ วันพุธ ๘๙๖ ศิลปะ
๘๒๒ ฤดู ๘๔๗ ลูกตำลึง ๘๗๒ วันเพ็ญ ๘๙๗ ศีรษะ
๘๒๓ ฤทธิ์ ๘๔๘ ลูกมะกอก ๘๗๓ วันศุกร์ ๘๙๘ ศึกษา
๘๒๔ ฤทัย ๘๔๙ ลูกมะดูก ๘๗๔ วันเสาร์ ๘๙๙ เศรษฐกิจ
๘๒๕ ฤษี ๘๕๐ เลข ๘๗๕ วาดภาพ ๙๐๐ เศรษฐี

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๙๐๑ เศร้า ๙๒๖ สมาชิก ๙๕๑ สั่งสอน ๙๗๖ สาหัส
๙๐๒ โศกศัลย์ ๙๒๗ สมาน ๙๕๒ สังหาร ๙๗๗ สำคัญ
๙๐๓ โศกเศร้า ๙๒๘ สมุด ๙๕๓ สัจจะ ๙๗๘ สำคัญว่า
๙๐๔ สกปรก ๙๒๙ สมุทร ๙๕๔ สัจจา ๙๗๙ สำเนียง
๙๐๕ สงสัย ๙๓๐ สรงน้ำ ๙๕๕ สัญจร ๙๘๐ สำเพ็ง
๙๐๖ สงสาร ๙๓๑ สรร ๙๕๖ สัญญา ๙๘๑ สำราญ
๙๐๗ ส่งเสริม ๙๓๒ สรรพสิ่ง ๙๕๗ สัญญาณ ๙๘๒ สำลัก
๙๐๘ สงัด ๙๓๓ สรรพสินค้า ๙๕๘ สัญประกาศ ๙๘๓ สิงขร
๙๐๙ สง่า ๙๓๔ สร้างสรรค์ ๙๕๙ สัณฐาน ๙๘๔ สิงโต
๙๑๐ สถาน ๙๓๕ สรุป ๙๖๐ สัตว์ ๙๘๕ สิทธิพิเศษ
๙๑๑ สถานีรถไฟฟ้า ๙๓๖ สลบ ๙๖๑ สัตว์ประหลาด ๙๘๖ สิทธิศักดิ์
๙๑๒ สถาปนา ๙๓๗ สลวย ๙๖๒ สั่นเครือ ๙๘๗ สีคราม
๙๑๓ สถาปัตยกรรม ๙๓๘ สละ ๙๖๓ สันติ ๙๘๘ สีซอให้ควายฟัง
๙๑๔ สนอง ๙๓๙ สลัด ๙๖๔ สันติธรรม ๙๘๙ สุขทุกข์
๙๑๕ สนับสนุน ๙๔๐ สวรรคต ๙๖๕ สันนิษฐาน ๙๙๐ สุขสันต์
๙๑๖ สนาน ๙๔๑ สวัสดี ๙๖๖ สัมผัส ๙๙๑ สุนัข
๙๑๗ สนุก ๙๔๒ สว่าง ๙๖๗ สัมพันธ์ ๙๙๒ สุราษฎร์ธานี
๙๑๘ สนุกสนาน ๙๔๓ สวาท ๙๖๘ สัมฤทธิ์ ๙๙๓ สุริย์วงศ์
๙๑๙ สบาย ๙๔๔ สวิตซ์ ๙๖๙ สาคร ๙๙๔ สุริยัน
๙๒๐ สมดุล ๙๔๕ สอดไส้ ๙๗๐ สาปแช่ง ๙๙๕ สุริยา
๙๒๑ สมน้ำหน้า ๙๔๖ สะพัด ๙๗๑ สามัคคี ๙๙๖ สูญสิ้น
๙๒๒ สมบัติ ๙๔๗ สะพาน ๙๗๒ สายลับ ๙๙๗ สู้ยิบตา
๙๒๓ สมัคร ๙๔๘ สักครู่ ๙๗๓ สายสร้อย ๙๙๘ เสงี่ยม
๙๒๔ สมัครสมาน ๙๔๙ สังเกต ๙๗๔ สารพัด ๙๙๙ เสด็จ
๙๒๕ สมัย ๙๕๐ สังวร ๙๗๕ สาหร่าย ๑,๐๐๐ เสด็จกลับ

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๑,๐๐๑ เสด็จเลียบ ๑,๐๒๖ หญ้าแพรก ๑,๐๕๑ หรรษา ๑,๐๗๖ หัตถ์
๑,๐๐๒ เสมอ ๑,๐๒๗ หญิง ๑,๐๕๒ หรือ ๑,๐๗๗ หัตถกรรม
๑,๐๐๓ เสร็จ ๑,๐๒๘ หนอนหนังสือ ๑,๐๕๓ หรูหรา ๑,๐๗๘ หับ
๑,๐๐๔ เสริ์ฟ ๑,๐๒๙ หน่อย ๑,๐๕๔ หลง ๑,๐๗๙ หัวแข็ง
๑,๐๐๕ เสรี ๑,๐๓๐ หนังสือ ๑,๐๕๕ หลง ๑,๐๘๐ หัวเราะ
๑,๐๐๖ เสวนา ๑,๐๓๑ หนังสือพิมพ์ ๑,๐๕๖ หลงกล ๑,๐๘๑ หาข่าว
๑,๐๐๗ เสวย ๑,๐๓๒ หนา ๑,๐๕๗ หลงเชื่อ ๑,๐๘๒ หาดทราย
๑,๐๐๘ เสวยราชย์ ๑,๐๓๓ หน้าฉาน ๑,๐๕๘ หลงใหล ๑,๐๘๓ หาตริตรองมิได้
๑,๐๐๙ เสแสร้ง ๑,๐๓๔ หน้าซีดเป็นไก่ต้ม ๑,๐๕๙ หล่น ๑,๐๘๔ หิ่งห้อย
๑,๐๑๐ เสาะหา ๑,๐๓๕ หนาว ๑,๐๖๐ หลวง ๑,๐๘๕ หิว
๑,๐๑๑ เสื่อ ๑,๐๓๖ หนาวแล้ว ๑,๐๖๑ หลอกลวง ๑,๐๘๖ หิวข้าวจนตาลาย
๑,๐๑๒ เสื้อ ๑,๐๓๗ หนึ่ง ๑,๐๖๒ หลั่งไหล ๑,๐๘๗ หูผึ่ง
๑,๐๑๓ เสื่อมโทรม ๑,๐๓๘ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ๑,๐๖๓ หลับ ๑,๐๘๘ หูฝาด
๑,๐๑๔ แสดง ๑,๐๓๙ หมดกัน ๑,๐๖๔ หลาน ๑,๐๘๙ เหงา
๑,๐๑๕ แสม ๑,๐๔๐ หมวดหมู่ ๑,๐๖๕ หวั่นหวาน ๑,๐๙๐ เหตุการณ์
๑,๐๑๖ แสร้ง ๑,๐๔๑ หมอ ๑,๐๖๖ หวาดกลัว ๑,๐๙๑ เหตุผล
๑,๐๑๗ แสลง ๑,๐๔๒ หมอน ๑,๐๖๗ หวาน ๑,๐๙๒ เห็น
๑,๐๑๘ โสภา ๑,๐๔๓ หม่อนไหม ๑,๐๖๘ หวานแหวว ๑,๐๙๓ เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง
๑,๐๑๙ โสม ๑,๐๔๔ หมั่น ๑,๐๖๙ หวุดหวิด ๑,๐๙๔ เหน็ดเหนื่อย
๑,๐๒๐ หกล้ม ๑,๐๔๕ หมั่นไส้ ๑,๐๗๐ หอย ๑,๐๙๕ เหนอะหนะ
๑,๐๒๑ หงอยเหงา ๑,๐๔๖ หมาป่า ๑,๐๗๑ ห้อยท้าย ๑,๐๙๖ เหนียวแน่น
๑,๐๒๒ หงาย ๑,๐๔๗ หยากไย่ ๑,๐๗๒ หอยแมลงภู่ ๑,๐๙๗ เหม็น
๑,๐๒๓ หงุดหงิด ๑,๐๔๘ หยาม ๑,๐๗๓ หอยสังข์ ๑,๐๙๘ เหมันต์
๑,๐๒๔ หญ้า ๑,๐๔๙ หยิ่ง ๑,๐๗๔ ห่อหมก ๑,๐๙๙ เหมาะสม
๑,๐๒๕ หญ้าคา ๑,๐๕๐ หยิบ ๑,๐๗๕ หักโหมโรมรัน ๑,๑๐๐ เหมือน

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๑,๑๐๑ เหย้าเรือน ๑,๑๒๖ อบอุ่น ๑,๑๕๑ อ่าง ๑,๑๗๖ อีเมล
๑,๑๐๒ เหยียบ ๑,๑๒๗ อย่า ๑,๑๕๒ อาจ ๑,๑๗๗ อีสาน
๑,๑๐๓ เหยื่อ ๑,๑๒๘ อยาก ๑,๑๕๓ อาจิณ ๑,๑๗๘ อึ่งอ่าง
๑,๑๐๔ เหล็กเพชร ๑,๑๒๙ อย่าง ๑,๑๕๔ อาเจียน ๑,๑๗๙ อุกอาจ
๑,๑๐๕ เหลวไหล ๑,๑๓๐ อยู่ ๑,๑๕๕ อาชา ๑,๑๘๐ อุตลุด
๑,๑๐๖ เหลียวหลัง ๑,๑๓๑ อร่อย ๑,๑๕๖ อาชาไนย ๑,๑๘๑ อุทยาน
๑,๑๐๗ เหลือ ๑,๑๓๒ อวยพร ๑,๑๕๗ อาชีพ ๑,๑๘๒ อุทร
๑,๑๐๘ เหว ๑,๑๓๓ ออกอากาศ ๑,๑๕๘ อ้าปาก ๑,๑๘๓ อุบัติเหตุ
๑,๑๐๙ แหงน ๑,๑๓๔ ออกอุบาย ๑,๑๕๙ อาพาธ ๑,๑๘๔ อุบาย
๑,๑๑๐ แหนง ๑,๑๓๕ ออทิสติก ๑,๑๖๐ อาเพศ ๑,๑๘๕ อุโบสถ
๑,๑๑๑ แหย่ ๑,๑๓๖ อ่อนโยน ๑,๑๖๑ อาภรณ์ ๑,๑๘๖ เอกลักษณ์
๑,๑๑๒ แหวะ ๑,๑๓๗ อ้อยอิ่ง ๑,๑๖๒ อารมณ์ ๑,๑๘๗ เอ็นดู
๑,๑๑๓ แห่แหน ๑,๑๓๘ อะไร ๑,๑๖๓ อารัญ ๑,๑๘๘ เอมโอช
๑,๑๑๔ ใหญ่ ๑,๑๓๙ อัชฌา ๑,๑๖๔ อารี ๑,๑๘๙ เอ่ย
๑,๑๑๕ ใหลหลง ๑,๑๔๐ อัญประกาศ ๑,๑๖๕ อ่าว ๑,๑๙๐ เอร็ดอร่อย
๑,๑๑๖ องค์ ๑,๑๔๑ อัตโนมัติ ๑,๑๖๖ อาวรณ์ ๑,๑๙๑ แอปเปิ้ล
๑,๑๑๗ องอาจ ๑,๑๔๒ อัธยาศัย ๑,๑๖๗ อาศรม ๑,๑๙๒ แอโรบิก
๑,๑๑๘ องุ่น ๑,๑๔๓ อันตราย ๑,๑๖๘ อาศัย ๑,๑๙๓ โอกาส
๑,๑๑๙ อดสู ๑,๑๔๔ อับดุลเลาะห์ ๑,๑๖๙ อาสา ๑,๑๙๔ โอเค
๑,๑๒๐ อดออม ๑,๑๔๕ อัปลักษณ์ ๑,๑๗๐ อาหารบุฟเฟต์ ๑,๑๙๕ โอ่ง
๑,๑๒๑ อธิบาย ๑,๑๔๖ อัยกา ๑,๑๗๑ อำนาจ ๑,๑๙๖ โอรส
๑,๑๒๒ อนันต์ ๑,๑๔๗ อัศเจรีย์ ๑,๑๗๒ อำมาตย์ ๑,๑๙๗ โอรสา
๑,๑๒๓ อนาคต ๑,๑๔๘ อาการ ๑,๑๗๓ อิดออด ๑,๑๙๘ โอลิมปัส
๑,๑๒๔ อนุรักษ์ ๑,๑๔๙ อากาศ ๑,๑๗๔ อิดเอื้อน ๑,๑๙๙ โอลิมปิก
๑,๑๒๕ อนุสรณ์ ๑,๑๕๐ อากาศยาน ๑,๑๗๕ อินเตอร์เน็ต ๑,๒๐๐ โอ้เอ้วิหารราย

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๑,๒๐๑

ไอศกรีม

๑,๒๐๓

ฮัลโหล

๑,๒๐๕

แฮ่กึ้น

๑,๒๐๒

ฮวบฮาบ

๑,๒๐๔

ฮาซานะฮ์

๑,๒๐๖

โอ้เอ้วิหารราย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s