คำพื้นฐานชั้น ป. 5

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

กฎหมาย ๒๖ กราบเรือ ๕๑ กันดาร ๗๖ แกละ
กตัญญู ๒๗ กริ้ว ๕๒ กัลยา ๗๗ แกว่ง
กบในกะลาครอบ ๒๘ กรุงเทพฯ ๕๓ กายา ๗๘ แกว่งไกว
กบเลือกนาย ๒๙ กฤษณา ๕๔ การ์ตูน ๗๙ แก้วสารพัดนึก
กรณี ๓๐ กล ๕๕ กำดัด ๘๐ โกร๋น
กรรโชก ๓๑ กลมกลืน ๕๖ กำนัล ๘๑ ขนาด
กรรณ ๓๒ กล้อง ๕๗ กำเนิด ๘๒ ขนานนาม
กรรม ๓๓ กลั่นแกล้ง ๕๘ กำบัง ๘๓ ขบขัน
กรรมสิทธิ์ ๓๔ กล้า ๕๙ กำพร้า ๘๔ ขบคิด
๑๐ กร่อน ๓๕ กล้าแกร่ง ๖๐ กิ้งกาได้ทอง ๘๕ ขมันขมี
๑๑ กระจัดกระจาย ๓๖ กล้าหาญ ๖๑ กิจจา ๘๖ ขมีขมัน
๑๒ กระเช้า ๓๗ กล้าหาญชาญชัย ๖๒ กินนร ๘๗ ขโมย
๑๓ กระโชก ๓๘ กวีพื้นบ้าน ๖๓ กิริยา ๘๘ ขยัน
๑๔ กระเซอะกระเซิง ๓๙ กษัตริย์ ๖๔ กิโลเมตร ๘๙ ขยับ
๑๕ กระดาษ ๔๐ กสิกรรม ๖๕ กุมาร ๙๐ ขยาย
๑๖ กระโดน ๔๑ กสิกิจ ๖๖ กูณฑ์ ๙๑ ขรัวตา
๑๗ กระต่ายตื่นตูม ๔๒ กองกูณฑ์ ๖๗ เกย ๙๒ ขรุขระ
๑๘ กระตุก ๔๓ กอบ ๖๘ เกรอะ ๙๓ ขลาด
๑๙ กระทั่ง ๔๔ กอสวะ ๖๙ เกศ ๙๔ ขลาดกลัว
๒๐ กระทาย ๔๕ กะพริบ ๗๐ เกศา ๙๕ ขลุก
๒๑ กระทิง ๔๖ กะรุ่งกะริ่ง ๗๑ เกษตร ๙๖ ขวักไขว่
๒๒ กระแทก ๔๗ กะเหรี่ยง ๗๒ เกษมศานต์ ๙๗ ขวัญ
๒๓ กระเปาะ ๔๘ กะโหลก ๗๓ เกียรติ ๙๘ ข้อง
๒๔ กระเพื่อม ๔๙ กังวล ๗๔ แกรง ๙๙ ขอโทษ
๒๕ กระสวย ๕๐ กังหัน ๗๕ แกล้ม ๑๐๐ ขะมุกขะมอม

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๑๐๑ ขันชะเนาะ ๑๒๖ ค้นคว้า ๑๕๑ คันหัวคันหู ๑๗๖ งอกงาม
๑๐๒ ขันธ์ ๕ ๑๒๗ คนพาล ๑๕๒ คา ๑๗๗ งอมแงม
๑๐๓ ขับขาน ๑๒๘ คนละทิศคนละทาง ๑๕๓ คางคกขึ้นวอ ๑๗๘ งาสาร
๑๐๔ ขับไส ๑๒๙ คนละไม้คนละมือ ๑๕๔ คาดการณ์ ๑๗๙ เงินตรา
๑๐๕ ขากรรไกร ๑๓๐ คบพาลพาลพาไปหาผิด ๑๕๕ คำประพันธ์ ๑๘๐ จมูก
๑๐๖ ข้าพระพุทธเจ้า ๑๓๑ คมคาย ๑๕๖ คุณค่า ๑๘๑ จระเข้
๑๐๗ ข้าวยากหมากแพง ๑๓๒ ครอบครอง ๑๕๗ คุ้นเคย ๑๘๒ จอมปลวก
๑๐๘ ข่าวสาร ๑๓๓ ครอบคลุม ๑๕๘ คุ้มครอง ๑๘๓ จักรยาน
๑๐๙ ข้าวเหนียว ๑๓๔ คร้าน ๑๕๙ คุ้ยเขี่ย ๑๘๔ จักรวาล
๑๑๐ ขี้เกียจ ๑๓๕ คร่ำคร่า ๑๖๐ คุยเฟื่องเรื่องราว ๑๘๕ จังฑาล
๑๑๑ ขี้ขลาด ๑๓๖ ครื้นเครง ๑๖๑ คู่ครอง ๑๘๖ จังหวะ
๑๑๒ ขี้ขลาดตาขาว ๑๓๗ ครุฑ ๑๖๒ เคร่งขรึม ๑๘๗ จาบัลย์
๑๑๓ เข็ญ ๑๓๘ ครุ่นคิด ๑๖๓ เคราะห์ ๑๘๘ จ้าละหวั่น
๑๑๔ เข็นครกขึ้นภูเขา ๑๓๙ คล่องแคล่ว ๑๖๔ เครื่องบัตรพลี ๑๘๙ จำนรรจ์
๑๑๕ เข้มแข็ง ๑๔๐ คละคลุ้ง ๑๖๕ เคลิบเคลิ้ม ๑๙๐ จิตวิญญาณ
๑๑๖ เข็มแข็งอดทน ๑๔๑ คลาไคล ๑๖๖ เคลื่อนไหว ๑๙๑ จินตนาการ
๑๑๗ เขม้น ๑๔๒ คล่ำ ๑๖๗ เคลือบ ๑๙๒ จีรัง
๑๑๘ เขฬะ ๑๔๓ ความเพียร ๑๖๘ เคหา ๑๙๓ จีวร
๑๑๙ เขิน ๑๔๔ ควายหงาน ๑๖๙ เคอะเขิน ๑๙๔ จุติ
๑๒๐ แข็งขัน ๑๔๕ คอมพิวเตอร์ ๑๗๐ เคารพ ๑๙๕ จุลินทรีย์
๑๒๑ แข็งแข็งแกร่ง ๑๔๖ คะนึง ๑๗๑ แคร่ ๑๙๖ เจตนา
๑๒๒ แข็งแรง ๑๔๗ คัน ๑๗๒ โคลง ๑๙๗ เจรจา
๑๒๓ โขดหิน ๑๔๘ คันคะเยอ ๑๗๓ ไคลคลา ๑๙๘ เจริญเติบโต
๑๒๔ คงคา ๑๔๙ คันเบ็ด ๑๗๔ เฆี่ยน ๑๙๙ เจ้าบทเจ้ากลอน
๑๒๕ คณิตศาสตร์ ๑๕๐ คันไม้คันมือ ๑๗๕ งดงาม ๒๐๐  

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๒๐๑ เจ้าอาวาส ๒๒๖ ชนนี ๒๕๑ ชีพจร ๒๗๖ เทวดา
๒๐๒ เจื้อยแจ้ว ๒๒๗ ชนบท ๒๕๒ ชีวิต ๒๗๗ เนตร
๒๐๓ ใจปลาซิว ๒๒๘ ชลาลัย ๒๕๓ ชีวิตจิตใจ ๒๗๘ เนรมิต
๒๐๔ ใจพระ ๒๒๙ ชโลม ๒๕๔ ชีวิตชีวา ๒๗๙ เนา
๒๐๕ ใจเพชร ๒๓๐ ช่วยเหลือ ๒๕๕ ชุมชน ๒๘๐ เนิบช้า
๒๐๖ ใจไม้ไส้ระกำ ๒๓๑ ช่วยเหลือเจือจาน ๒๕๖ ชุลมุน ๒๘๑ เนืองนิตย์
๒๐๗ ใจยักษ์ใจมาร ๒๓๒ ชอล์ก ๒๕๗ เชิงตะกอน ๒๘๒ แถลงไข
๒๐๘ ใจหิน ๒๓๓ ชอุ่ม ๒๕๘ เชิญชวน ๒๘๓ แทรก
๒๐๙ ใจเหล็ก ๒๓๔ ชะล่าใจ ๒๕๙ เชี่ยวชาญ ๒๘๔ โทษ
๒๑๐ ไจไหม ๒๓๕ ชัฏ ๒๖๐ ซอย ๒๘๕ ไตร่ตรอง
๒๑๑ ฉงน ๒๓๖ ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม ๒๖๑ ซัง ๒๘๖ ไถล
๒๑๒ ฉบับ ๒๓๗ ชาญฉลาด ๒๖๒ ซาก ๒๘๗ ฐานะ
๒๑๓ ฉลาด ๒๓๘ ชาด ๒๖๓ ซี่โครง ๒๘๘ ณรงค์
๒๑๔ ฉลาม ๒๓๙ ชาติ ๒๖๔ เซนต์ ๒๘๙ ดวงจันทร์
๒๑๕ ฉวัดเฉวียน ๒๔๐ ชาติไก่ชนขนหัวไม่ต้องการ ๒๖๕ ไซร้ ๒๙๐ ดัดแปลง
๒๑๖ ฉันมิตร ๒๔๑ ชาติพันธุ์ ๒๖๖ ฌาณ ๒๙๑ ดำเนิน
๒๑๗ เฉก ๒๔๒ ชาติเสือจับเนื้อกินเอง ๒๖๗ ญาณ ๒๙๒ ดำผุดดำว่าย
๒๑๘ เฉพาะ ๒๔๓ ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ ๒๖๘ เดโช ๒๙๓ ดินทราย
๒๑๙ โฉงฉาง ๒๔๔ ชาติเสือไม่ทิ้งลาย ๒๖๙ เตลิด ๒๙๔ ดิรัจฉาน
๒๒๐ โฉมงาม ๒๔๕ ชาย ๒๗๐ เถลิง ๒๙๕ ดึกดื่น
๒๒๑ โฉมฉิน ๒๔๖ ชายทะเล ๒๗๑ เถาวัลย์ ๒๙๖ ดึกดื่นค่อนคืน
๒๒๒ โฉมตรู ๒๔๗ ชายหาด ๒๗๒ เทพไท ๒๙๗ ดุริยางค์
๒๒๓ โฉมตรู ๒๔๘ ชายไหวชายแครง ๒๗๓ เทพนิยาย ๒๙๘ ต้นแบบ
๒๒๔ โฉมยง ๒๔๙ ชำระ ๒๗๔ เทพบุตร ๒๙๙ ต้นโพธิ์
๒๒๕ โฉมศรี ๒๕๐ ชีพ ๒๗๕ เทพารักษ์ ๓๐๐ ต้นกำเนิด

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๓๐๑ ต้นตอ ๓๒๖ ถวาย ๓๕๑ ทะนุถนอม ๓๗๖ นัยน์ตา
๓๐๒ ต้นสายปลายเหตุ ๓๒๗ ถวิล ๓๕๒ ทะนุถนอมกล่อมเกลา ๓๗๗ นัวเนีย
๓๐๓ ตระหนก ๓๒๘ ถักทอ ๓๕๓ ทะมัดทะแมง ๓๗๘ นาคี
๓๐๔ ตระหนัก ๓๒๙ ถักร้อย ๓๕๔ ทะลาย ๓๗๙ นางเทวี
๓๐๕ ตรัส ๓๓๐ ถาวร ๓๕๕ ทักษะ ๓๘๐ นางนวล
๓๐๖ ตรึกตรอง ๓๓๑ ทบทวน ๓๕๖ ทั่ง ๓๘๑ นายงาน
๓๐๗ ตรึกตรา ๓๓๒ ทยอย ๓๕๗ ทั้งปวง ๓๘๒ นาวา
๓๐๘ ตลก ๓๓๓ ทรง ๓๕๘ ทันสมัย ๓๘๓ น้ำเนตร
๓๐๙ ตวง ๓๓๔ ทรชน ๓๕๙ ทับ ๓๘๔ น้ำใจ
๓๑๐ ตวาด ๓๓๕ ทรัพยากรธรรมชาติ ๓๖๐ ทัศนะ ๓๘๕ น้ำใสใจจริง
๓๑๑ ต่อล้อต่อเถียง ๓๓๖ ทรมาน์ ๓๖๑ ทำนองเสนาะ ๓๘๖ น้ำพักน้ำแรง
๓๑๒ ตะเกียกตะกาย ๓๓๗ ทระนง ๓๖๒ ทำนาย ๓๘๗ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
๓๑๓ ตะโกน ๓๓๘ ทรามเชย ๓๖๓ ทุเลา ๓๘๘ นิทรา
๓๑๔ ตะไคร่ ๓๓๙ ทรามวัย ๓๖๔ ทุรชน ๓๘๙ นิมิต
๓๑๕ ตะกราม ๓๔๐ ทรุด ๓๖๕ ทูลลา ๓๙๐ นิยม
๓๑๖ ตะกุกตะกัก ๓๔๑ ท่วย ๓๖๖ ธรรมชาติ ๓๙๑ นิรันดร์
๓๑๗ ตั๊กแตน ๓๔๒ ทศกัณฐ์ ๓๖๗ ธรรมดา ๓๙๒ บ่
๓๑๘ ตั้งครรภ์ ๓๔๓ ท้อง ๓๖๘ นกเขาชวา ๓๙๓ บท
๓๑๙ ตัวอ่อน ๓๔๔ ท้องนา ๓๖๙ นงเยาว์ ๓๙๔ บทกวี
๓๒๐ ตำนาน ๓๔๕ ท้องนาท้องไร่ ๓๗๐ นงคราญ ๓๙๕ บทบาท
๓๒๑ ตำหนิ ๓๔๖ ท้องฟ้า ๓๗๑ นงราม ๓๙๖ บทเพลง
๓๒๒ ตุ๊กตา ๓๔๗ ท้องยุ้งพุงกระสอบ ๓๗๒ นมัสการ ๓๙๗ บทเรียน
๓๒๓ ถนอม ๓๔๘ ท้องร่อง ๓๗๓ นฤโทษ ๓๙๘ บทละคร
๓๒๔ ถนัด ๓๔๙ ทะเล้น ๓๗๔ นักธุรกิจ ๓๙๙ บ่ม
๓๒๕ ถล่ม ๓๕๐ ทะเลาะ ๓๗๕ นักปราชญ์ ๔๐๐ บ่มเพาะ

 

 

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๔๐๑ บรรดา ๔๒๖ บุคคล ๔๕๑ ประสงค์ ๔๗๖ ปลายปลื้ม
๔๐๒ บรรดาศักดิ์ ๔๒๗ บุญญาธิการ ๔๕๒ ประสงค์ร้าย ๔๗๗ ปลาร้า
๔๐๓ บรรทัด ๔๒๘ บุรุษ ๔๕๓ ประสบการณ์ ๔๗๘ ปลาวาฬ
๔๐๔ บรรยากาศ ๔๒๙ บุษบากร ๔๕๔ ประสา ๔๗๙ ปอย
๔๐๕ บรรลัย ๔๓๐ บูรพาทิศ ๔๕๕ ประสาน ๔๘๐ ปัจจุบัน
๔๐๖ บรรลุ ๔๓๑ เบี้ย ๔๕๖ ประสูติ ๔๘๑ ปัญญา
๔๐๗ บริเวณ ๔๓๒ โบราณ ๔๕๗ ประเสริฐ ๔๘๒ ปัญหา
๔๐๘ บวงสรวง ๔๓๓ โบราณสถาน ๔๕๘ ประหลาด ๔๘๓ ป่าโปร่ง
๔๐๙ บ่อน ๔๓๔ ปกากญอ ๔๕๙ ประหวั่น ๔๘๔ เปรย
๔๑๐ บังคมลา ๔๓๕ ปฏิกิริยา ๔๖๐ ปรัก ๔๘๕ เปรอะ
๔๑๑ บั้งไฟ ๔๓๖ ปฏิบัติ ๔๖๑ ปรักหักพัง ๔๘๖ เปรียบเทียบ
๔๑๒ บังอาจ ๔๓๗ ปฏิเสธ ๔๖๒ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ๔๘๗ เปลวไฟ
๔๑๓ บังเอิญ ๔๓๘ ปรบมือ ๔๖๓ ปรากฏ ๔๘๘ เปลี่ยนแปลง
๔๑๔ บัณฑิต ๔๓๙ ประจักษ์ ๔๖๔ ปราชญ์ ๔๘๙ เปาะแปะ
๔๑๕ บันดาล ๔๔๐ ประจิม ๔๖๕ ปรารถนา ๔๙๐ เปี่ยมล้นฤามี
๔๑๖ บากบั่น ๔๔๑ ประชากร ๔๖๖ ปรารภ ๔๙๑ โปรด
๔๑๗ บาดาล ๔๔๒ ประดาบ ๔๖๗ ปราศจาก ๔๙๒ โปรดปราน
๔๑๘ บาท ๔๔๓ ประตูชัย ๔๖๘ ปราศรัย ๔๙๓ โปรยปราย
๔๑๙ บ้านจัดสรร ๔๔๔ ประถม ๔๖๙ ปราสาท ๔๙๔ ผงก
๔๒๐ บาป ๔๔๕ ประเปรียว ๔๗๐ ปริญญา ๔๙๕ ผจญภัย
๔๒๑ บ่าย ๔๔๖ ประพันธ์ ๔๗๑ ปรีชา ๔๙๖ ผลัด
๔๒๒ บ่ายคล้อย ๔๔๗ ประเพณี ๔๗๒ ปรีดา ๔๙๗ ผลัดกันรุกผลัดกันรับ
๔๒๓ บำเพ็ญ ๔๔๘ ประเภท ๔๗๓ ปรึกษา ๔๙๘ ผลัดผ้า
๔๒๔ บิณฑบาต ๔๔๙ ประโยชน์ ๔๗๔ ปรุโปร่ง ๔๙๙ ผลาญ
๔๒๕ บิตุรงค์ ๔๕๐ ประวัติศาสตร์ ๔๗๕ ปลอม ๕๐๐ ผลิ

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๕๐๑ ผลิดอก ๕๒๖ ฝนทั่งให้เป็นเข็ม ๕๕๑ พระขรรค์ ๕๗๖ พลโยธา
๕๐๒ ผักหวาน ๕๒๗ ฝนไม่มีเค้า ๕๕๒ พระดำริ ๕๗๗ พลาดพลั้ง
๕๐๓ ผักหวานป่า ๕๒๘ ฝนไล่ช้าง ๕๕๓ พระทัย ๕๗๘ พลิ้ว
๕๐๔ ผันผาย ๕๒๙ ฝนสั่งฟ้า ๕๕๔ พระธุดงค์ ๕๗๙ พลี
๕๐๕ ผันผิน ๕๓๐ ฝนสั่งฟ้าปลาสั่งหนอง ๕๕๕ พระบาท ๕๘๐ พ้อ
๕๐๖ ผ่านเกล้า ๕๓๑ พงศ์ ๕๕๖ พระพักตร์ ๕๘๑ พ่อครัว
๕๐๗ ผายผัน ๕๓๒ พงศาวดาร ๕๕๗ พระมหากษัตริย์ ๕๘๒ พะเยิบ
๕๐๘ ผ่ายหน้า ๕๓๓ พจนานุกรม ๕๕๘ พระยุคลบาท ๕๘๓ พะรุงพะรัง
๕๐๙ ผ้าหยักรั้ง ๕๓๔ พญาอินทรี ๕๕๙ พระราชทาน ๕๘๔ พักตร์
๕๑๐ ผิดหวัง ๕๓๕ พณิชย ๕๖๐ พระราชนิพนธ์ ๕๘๕ พักผ่อน
๕๑๑ ผิวพรรณ ๕๓๖ พณิชยการ ๕๖๑ พระราชวัง ๕๘๖ พักผ่อนหย่อนใจ
๕๑๒ ผีเรือน ๕๓๗ พนา ๕๖๒ พระราชา ๕๘๗ พักพิง
๕๑๓ ผูกพัน ๕๓๘ พนาดร ๕๖๓ พระสลา ๕๘๘ พักฟื้น
๕๑๔ ผู้เยาว์ ๕๓๙ พนาลัย ๕๖๔ พระองค์ ๕๘๙ พันธุ์
๕๑๕ เผชิญ ๕๔๐ พนาวัลย์ ๕๖๕ พระอักษร ๕๙๐ พากเพียร
๕๑๖ เผลอไผล ๕๔๑ พบปะสังสรรค์ ๕๖๖ พระอินทร์ ๕๙๑ พาล
๕๑๗ เผ่าพันธุ์ ๕๔๒ พยนต์ ๕๖๗ พระโอรส ๕๙๒ พำนัก
๕๑๘ แผนการ ๕๔๓ พยัก ๕๖๘ พระโอษฐ์ ๕๙๓ พิกล
๕๑๙ แผนงาน ๕๔๔ พยักหน้า ๕๖๙ พรัดพราก ๕๙๔ พิจารณ์
๕๒๐ แผนที่ ๕๔๕ พยางค์ ๕๗๐ พรายน้ำ ๕๙๕ พิจารณา
๕๒๑ ไผท ๕๔๖ พยายาม ๕๗๑ พรายไม้ ๕๙๖ พิทักษ์
๕๒๒ ฝนชะช่อมะม่วง ๕๔๗ พรรณ ๕๗๒ พริ้งพราว ๕๙๗ พิธีการ
๕๒๓ ฝนตกก็แช่งฝนแล้งก็ด่า ๕๔๘ พรรณนา ๕๗๓ พฤกษา ๕๙๘ พินิจ
๕๒๔ ฝนตกขี้หมูไหล ๕๔๙ พร้อง ๕๗๔ พลบค่ำ ๕๙๙ พิพัฒน์
๕๒๕ ฝนตกไม่ทั่วฟ้า ๕๕๐ พระกรุณาธิคุณ ๕๗๕ พลเมือง ๖๐๐ พิศ

 

 

 

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๖๐๑ พิเศษ ๖๒๖ ฟื้นไข้ ๖๕๑ มหันต์ ๖๗๖ ไม้จันทน์
๖๐๒ พิษ ๖๒๗ ฟื้นตัว ๖๕๒ มหัศจรรย์ ๖๗๗ ยศ
๖๐๓ พิษฐาน ๖๒๘ ฟืม ๖๕๓ มเหสี ๖๗๘ ยศถาบรรดาศักดิ์
๖๐๔ พิสมัย ๖๒๙ ฟุ้งเฟื่อง ๖๕๔ มอญ ๖๗๙ ยาง
๖๐๕ พิสูจน์ ๖๓๐ ภพไตร ๖๕๕ มะเกลือ ๖๘๐ ยาตรา
๖๐๖ พึ่งพาอาศัย ๖๓๑ ภยันตราย ๖๕๖ มะพร้าว ๖๘๑ ยาเสพติด
๖๐๗ พืชพันธุ์ธัญญาหาร ๖๓๒ ภรรยา ๖๕๗ มะเฟือง ๖๘๒ ย่ำยี
๖๐๘ พู่กัน ๖๓๓ ภัตตาหาร ๖๕๘ มั่งคั่ง ๖๘๓ ยุค
๖๐๙ พู่ระหง ๖๓๔ ภาคเรียน ๖๕๙ มังสา ๖๘๔ ยุบล
๖๑๐ เพชร ๖๓๕ ภาพ ๖๖๐ มันสำปะหลัง ๖๘๕ ยุรยาตร
๖๑๑ เพ็ญ ๖๓๖ ภาพลวงตา ๖๖๑ มั่นหมาย ๖๘๖ เย็บปักถักร้อย
๖๑๒ เพ็ดทูล ๖๓๗ ภารกิจ ๖๖๒ มัวหมอง ๖๘๗ เยอะแยะ
๖๑๓ เพริศ ๖๓๘ ภาวนา ๖๖๓ มาตร ๖๘๘ เยาวมาลย์
๖๑๔ เพริศพราย ๖๓๙ ภาษาอังกฤษ ๖๖๔ มารดร ๖๘๙ เยาว์วัย
๖๑๕ เพลิดเพลิน ๖๔๐ ภิรมย์ ๖๖๕ มารยา ๖๙๐ เยื่อใย
๖๑๖ เพาะชำ ๖๔๑ ภุมรา ๖๖๖ มารศรี ๖๙๑ เยื่อใยไมตรี
๖๑๗ เพาะปลูก ๖๔๒ ภูต ๖๖๗ ม้าศึก ๖๙๒ แยบคาย
๖๑๘ เพียบ ๖๔๓ ภูมิใจ ๖๖๘ ม้าอารี ๖๙๓ แยบยล
๖๑๙ เพียร ๖๔๔ ภูมิศาสตร์ ๖๖๙ มี่ ๖๙๔ โยชน์
๖๒๐ แพะรับบาป ๖๔๕ ม้ง ๖๗๐ มีดพร้า ๖๙๕ โยธา
๖๒๑ โพล้เพล้ ๖๔๖ มนต์ ๖๗๑ มืดทะมึน ๖๙๖ โยโส
๖๒๒ ไพร่พล ๖๔๗ มนุษย์ ๖๗๒ เมล็ด ๖๙๗ ใยไหม
๖๒๓ ไพรวัลย์ ๖๔๘ มรณัง ๖๗๓ แมลง ๖๙๘ รกร้าง
๖๒๔ ไพรสิณฑ์ ๖๔๙ มฤต ๖๗๔ แมลงเม่า ๖๙๙ รณรงค์
๖๒๕ ไพรี ๖๕๐ ม้วยมรณ์ ๖๗๕ โมหันต์ ๗๐๐ รถยนต์

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ
๗๐๑ ร่มรื่น ๗๒๖ เรื่องกล้วยๆ ๗๕๑ เลิศล้ำ ๗๗๖ เว็บไซต์
๗๐๒ ร่วมด้วยช่วยกัน ๗๒๗ เรื่องราว ๗๕๒ เลือกสรร ๗๗๗ เวี่ย
๗๐๓ รสชาติ ๗๒๘ เรือสำเภา ๗๕๓ โลงศพ ๗๗๘ เวียนหัว
๗๐๔ รหัส ๗๒๙ แร้ง ๗๕๔ ไล่เลี่ย ๗๗๙ ศรัทธา
๗๐๕ ร่องรอย ๗๓๐ โรงช้าง ๗๕๕ วงจรชีวิต ๗๘๐ ศักดานุภาพ
๗๐๖ ระพึง ๗๓๑ ฤกษ์ ๗๕๖ วรรณคดี ๗๘๑ ศักดิ์ศรี
๗๐๗ ระมัดระวัง ๗๓๒ ฤดู ๗๕๗ วัฒนธรรม ๗๘๒ ศัตรู
๗๐๘ ระยาง ๗๓๓ ฤดูกาล ๗๕๘ วัดวาอาราม ๗๘๓ ศัสตรา
๗๐๙ ระยิบ ๗๓๔ ฤทธี ๗๕๙ วัตถุ ๗๘๔ ศาสนสถาน
๗๑๐ ระโยงระยาง ๗๓๕ ฤาม้วย ๗๖๐ วันทา ๗๘๕ ศิลปวัฒนธรรม
๗๑๑ ระรวย ๗๓๖ ฤาษีแปลงสาร ๗๖๑ วันวาน ๗๘๖ ศิลปิน
๗๑๒ ระลอก ๗๓๗ ล้อเลียน ๗๖๒ วัยเยาว์ ๗๘๗ เศรษฐกิจพอเพียง
๗๑๓ ระเหระหน ๗๓๘ ละเมียดละไม ๗๖๓ วางแผน ๗๘๘ เศรษฐี
๗๑๔ รังเกียจ ๗๓๙ ละล่ำละลัก ๗๖๔ วาสนา ๗๘๙ เศร้า
๗๑๕ รับสั่ง ๗๔๐ ละห้อย ๗๖๕ วิ่งผลัด ๗๙๐ เศร้าสร้อย
๗๑๖ รางวัล ๗๔๑ ละอ่อน ๗๖๖ วิจัย ๗๙๑ เศษ
๗๑๗ ราชมนเทียร ๗๔๒ ลักษณะ ๗๖๗ วิจารณ์ ๗๙๒ โศกศัลย์
๗๑๘ ราชวัง ๗๔๓ ล้าต้า ๗๖๘ วิจิตร ๗๙๓ โศกเศร้า
๗๑๙ รามัญ ๗๔๔ ลำธาร ๗๖๙ วิญญาณ ๗๙๔ โศกา
๗๒๐ ร่ำไร ๗๔๕ ลำน้ำเหมือง ๗๗๐ วิทยา ๗๙๕ สกล
๗๒๑ รื่นรมย์ ๗๔๖ ล้ำเลิศ ๗๗๑ วิบัติ ๗๙๖ สงกา
๗๒๒ รุ่งราง ๗๔๗ ลึกลับ ๗๗๒ วิพากษ์วิจารณ์ ๗๙๗ สงคราม
๗๒๓ รูปทรง ๗๔๘ ลูกจัน ๗๗๓ วิมาน ๗๙๘ สงบ
๗๒๔ รูปภาพ ๗๔๙ เล่ห์ ๗๗๔ วิริยะ ๗๙๙ สงสัย
๗๒๕ เรี่ยราย ๗๕๐ เลอะ ๗๗๕ เวทมนตร์ ๘๐๐ สงสาร

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๘๐๑ สดใส ๘๒๖ สมุนไพร ๘๕๑ สังเกต ๘๗๖ สำแดง
๘๐๒ สดับ ๘๒๗ สยาม ๘๕๒ สังเกตการณ์ ๘๗๗ สำเนียง
๘๐๓ สนทนา ๘๒๘ สรง ๘๕๓ สังสรรค์ ๘๗๘ สำบัดสำนวน
๘๐๔ สนธยา ๘๒๙ สรรค์สร้าง ๘๕๔ สังหรณ์ ๘๗๙ สำเภา
๘๐๕ สนาม ๘๓๐ สรรพ ๘๕๕ สัญญา ๘๘๐ สำราญ
๘๐๖ สนามกอล์ฟ ๘๓๑ สรรเสริญ ๘๕๖ สัญญาณ ๘๘๑ สำเร็จ
๘๐๗ สนามรบ ๘๓๒ สระ ๘๕๗ สันดาน ๘๘๒ สิ่งแวดล้อม
๘๐๘ สนิทสนม ๘๓๓ สร้างสรรค์ ๘๕๘ สัปดาห์ ๘๘๓ สินทรัพย์
๘๐๙ สนิม ๘๓๔ สราญ ๘๕๙ สัมผัส ๘๘๔ สินบน
๘๑๐ สนุกสนาน ๘๓๕ สรุป ๘๖๐ สัมพันธ์ ๘๘๕ สิ้นเยื่อขาดใย
๘๑๑ สบง ๘๓๖ สลด ๘๖๑ สัมโมทนียกถา ๘๘๖ สีดา
๘๑๒ สบาย ๘๓๗ สลับ ๘๖๒ สาคร ๘๘๗ สีสัน
๘๑๓ สภาพ ๘๓๘ สลา ๘๖๓ สาธุชน ๘๘๘ สืบสันดาน
๘๑๔ สมฐาน ๘๓๙ สวยสดงดงาม ๘๖๔ สานต่อ ๘๘๙ สืบสาน
๘๑๕ สมเด็จ ๘๔๐ สวรรค์ ๘๖๕ สาบสูญ ๘๙๐ สืบสาวราวเรื่อง
๘๑๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๘๔๑ สวิง ๘๖๖ สาบเสือ ๘๙๑ สื่อสาร
๘๑๗ สมบัติ ๘๔๒ สหาย ๘๖๗ สามารถ ๘๙๒ สุขเกษมศานต์
๘๑๘ สมอ ๘๔๓ สอดประสาน ๘๖๘ สาร ๘๙๓ สุขสันต์
๘๑๙ สมอง ๘๔๔ สะกดรอย ๘๖๙ สารคดี ๘๙๔ สุจริต
๘๒๐ สมัคร ๘๔๕ สะดุ้ง ๘๗๐ สารพัด ๘๙๕ สุดลูกหูลูกตา
๘๒๑ สมัครสมานสามัคคี ๘๔๖ สะเทือนใจ ๘๗๑ สารพัน ๘๙๖ สุดสวาทดิ์
๘๒๒ สมา ๘๔๗ สะบัด ๘๗๒ สารภาพ ๘๙๗ สุนัข
๘๒๓ สมาคม ๘๔๘ สะอื้น ๘๗๓ สาละวน ๘๙๘ สุภาพ
๘๒๔ สมาธิ ๘๔๙ สักการะ ๘๗๔ สาแหรก ๘๙๙ สุภาษิต
๘๒๕ สมุทร ๘๕๐ สักครู่ ๘๗๕ สำคัญ ๙๐๐ สุริยา

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๙๐๑ สุริโย ๙๒๖ หยัน ๙๕๑ เหนื่อย ๙๗๖ อบรม
๙๐๒ สูญเสีย ๙๒๗ หยากไย่ ๙๕๒ เหนื่อยหอบ ๙๗๗ อบรมบ่มเพาะ
๙๐๓ เสด็จ ๙๒๘ หยาด ๙๕๓ เหมหงส์ ๙๗๘ อบอุ่น
๙๐๔ เสน่ห์ ๙๒๙ หยามเหยียด ๙๕๔ เหยี่ยว ๙๗๙ อภินิหาร
๙๐๕ เสนหา ๙๓๐ หรรษา ๙๕๕ เหยื่อ ๙๘๐ อภิปราย
๙๐๖ เสนาบดี ๙๓๑ หฤหันต์ ๙๕๖ เหยือกน้ำ ๙๘๑ อมนุษย์
๙๐๗ เสนาะ ๙๓๒ หลงกล ๙๕๗ เหลือบ ๙๘๒ อยุธยา
๙๐๘ เสนี ๙๓๓ หลอกหลอน ๙๕๘ แหนงหน่าย ๙๘๓ อร่อย
๙๐๙ เสบียง ๙๓๔ หลักฐาน ๙๕๙ โหยไห้ ๙๘๔ อร่าม
๙๑๐ เสพ ๙๓๕ หลักแหลม ๙๖๐ โหรา ๙๘๕ อรุณ
๙๑๑ เสร็จ ๙๓๖ หลับใหล ๙๖๑ โหวกเหวก ๙๘๖ อวลไอ
๙๑๒ เสริม ๙๓๗ หลื้อ ๙๖๒ ไหวพริบ ๙๘๗ อวสาน
๙๑๓ เสริมแรง ๙๓๘ หวาดเสียว ๙๖๓ ไหวหวั่น ๙๘๘ อสนี
๙๑๔ เสี่ยงทาย ๙๓๙ หวุดหวิด ๙๖๔ องอาจ ๙๘๙ อ่อนใจ
๙๑๕ เสื่อมโทรม ๙๔๐ ห่อน ๙๖๕ องอาจสามารถ ๙๙๐ อ่อนโยน
๙๑๖ แสงอรุณ ๙๔๑ หอยสังข์ ๙๖๖ อดอยากปากแห้ง ๙๙๑ อ่อนหวาน
๙๑๗ โสภา ๙๔๒ หัวป่า ๙๖๗ อดีต ๙๙๒ อ่อนไหว
๙๑๘ ไสยศาสตร์ ๙๔๓ หัวระแหง ๙๖๘ อธิบาย ๙๙๓ อ่อนอกอ่อนใจ
๙๑๙ หงส์ ๙๔๔ หัวเสีย ๙๖๙ อธิษฐาน ๙๙๔ อ่อนแอ
๙๒๐ หงอย ๙๔๕ หางเสือ ๙๗๐ อนันต์ ๙๙๕ อัชฌาสัย
๙๒๑ หงุดหงิด ๙๔๖ หุ่นยนต์ ๙๗๑ อนารยธรรม ๙๙๖ อันตราย
๙๒๒ หมดไส้หมดพุง ๙๔๗ หูทวนลม ๙๗๒ อนุเคราะห์ ๙๙๗ อัศจรรย์
๙๒๓ หม่นหมอง ๙๔๘ เหตุการณ์ ๙๗๓ อนุญาต ๙๙๘ อาขยาน
๙๒๔ หมอกควัน ๙๔๙ เหตุผล ๙๗๔ อนุทิน ๙๙๙ อาฆาต
๙๒๕ หยวกกล้วย ๙๕๐ เหนียมอาย ๙๗๕ อนุรักษ์ ๑,๐๐๐ อางขนาง

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๑,๐๐๑ อาจ ๑,๐๒๖ อุทก
๑,๐๐๒ อาจิณ ๑,๐๒๗ อุทยาน
๑,๐๐๓ อาเจียน ๑,๐๒๘ ประวัติศาสตร์
๑,๐๐๔ อาตมา ๑,๐๒๙ อุทร
๑,๐๐๕ อารมณ์ ๑,๐๓๐ อุทิศ
๑,๐๐๖ อารักขา ๑,๐๓๑ อุบัติเหตุ
๑,๐๐๗ อาราธนา ๑,๐๓๒ อุบาย
๑,๐๐๘ อาลัย ๑,๐๓๓ อุปทาน
๑,๐๐๙ อาศัย ๑,๐๓๔ อุปสรรค
๑,๐๑๐ อาสัญ ๑,๐๓๕ อุษา
๑,๐๑๑ อาสา ๑,๐๓๖ เอกราช
๑,๐๑๒ อาสาสมัคร ๑,๐๓๗ เอกสาร
๑,๐๑๓ อาหาร ๑,๐๓๘ เอ็นดู
๑,๐๑๔ อาหารเสริม ๑,๐๓๙ เอาเรื่อง
๑,๐๑๕ อำนวย ๑,๐๔๐ เอาเรื่องเอาราว
๑,๐๑๖ อิจฉา ๑,๐๔๑ เอื้อเฟื้อ
๑,๐๑๗ อิฐ ๑,๐๔๒ โอกาส
๑,๐๑๘ อินเทอร์เน็ต ๑,๐๔๓ โอชา
๑,๐๑๙ อิสระ ๑,๐๔๔ โอบเอื้ออารี
๑,๐๒๐ อึกทึกครึกโครม ๑,๐๔๕ โอวาท
๑,๐๒๑ อุดม ๑,๐๔๖ โอษฐ์
๑,๐๒๒ อุดมการณ์ ๑,๐๔๗ โอหัง
๑,๐๒๓ อุดมสมบูรณ์ ๑,๐๔๘ เฮือก
๑,๐๒๔ อุตสาหกรรม ๑,๐๔๙ แฮนด์
๑,๐๒๕ อุตสาหะ    
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s