คำพื้นฐานชั้น ป. 6

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

เกวียน

๒๖

กร

๕๑

กะโหลก

๗๖

ขวัญ

เกษตรกรรม

๒๗

กรรม

๕๒

กะพริบ

๗๗

ขวาก

เกี้ยวพาราสี

๒๘

กระเซ้าเย้าแหย่

๕๓

กะหล่ำดาว

๗๘

ขัดเขมร

เขม้น

๒๙

กระแต

๕๔

กะหล่ำปม

๗๙

ขายผ้าเอาหน้ารอด

เข้าสุหนัต

๓๐

กระดังงา

๕๕

กัมปนาท

๘๐

ข้าวปุ้น

เค้ก

๓๑

กระดาษสา

๕๖

กัลป์

๘๑

คณิตศาสตร์

เคร่งเครียด

๓๒

กระตั้ว

๕๗

กัลปาฯ

๘๒

คทาธร

เคร่งขรึม

๓๓

กระต่ายตื่นตูม

๕๘

กัลยา

๘๓

คนที่ไม่มีจุดมุ่งหมายใดในชีวิต เปรียบเสมือนเรือไม่มีหางเสือ

เคราะห์ดี

๓๔

กระบาล

๕๙

ก้านธูป

๘๔

คมนาคม

๑๐

เคราะห์หามยามร้าย

๓๕

กระบี่

๖๐

การเวก

๘๕

ครรชิต

๑๑

เครื่องเซ่น

๓๖

กระบือ

๖๑

การ์ตูน

๘๖

ครรภ์

๑๒

เครื่องถม

๓๗

กระออม

๖๒

กาลเทศะ

๘๗

ครรลอง

๑๓

เครื่องสังเวย

๓๘

กราฟ

๖๓

กาฬสินธุ์

๘๘

ครั่นคราม

๑๔

เคหา

๓๙

กรีธาทัพ

๖๔

กำยาน

๘๙

ครั่นคร้าม

๑๕

เคอร์เซอร์

๔๐

กรุงรัตนโกสินทร์

๖๕

กิจกรรม

๙๐

คราวเคราะห์

๑๖

แกลดิโอลัส

๔๑

กรุ้มกริ่ม

๖๖

กุณฑล

๙๑

คร่ำครวญ

๑๗

แครอท

๔๒

กลอนกานท์

๖๗

กุหลาบ

๙๒

ครื้นเครง

๑๘

โกฏิ

๔๓

กลอุบาย

๖๘

ขนบธรรมเนียม

๙๓

คละเคล้า

๑๙

โฆษณา

๔๔

กลัวให้ถูกท่า กล้าให้ถูกที่ ดีให้ถูกทาง

๖๙

ขนัด

๙๔

คลิก

๒๐

ไกรสร

๔๕

กล่าวหา

๗๐

ขยับ

๙๕

ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

๒๑

กงเกวียนกำเกวียน

๔๖

ก๋วยเตี๋ยว

๗๑

ขยาย

๙๖

ความดีงามไม่มีในคนพาล

๒๒

กฎจราจร

๔๗

ก๋วยสลาก

๗๒

ขยิบตา

๙๗

ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย

๒๓

กฐิน

๔๘

กวัดแกว่ง

๗๓

ขยุกขยิก

๙๘

คอนเสิร์ต

๒๔

กตัญญู

๔๙

กษัตริย์

๗๔

ขรัว

๙๙

คอฝิ่น

๒๕

กนก

๕๐

กอปร

๗๕

ขวนขวาย

๑๐๐

คอมพิวเตอร์

 

 

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๑๐๑

คอลัมน์

๑๒๖

จรลี

๑๕๑

ชาญ

๑๗๖

ตลก

๑๐๒

คัคนานต์

๑๒๗

จริต

๑๕๒

ชำนาญ

๑๗๗

ตวาด

๑๐๓

คาร์เนชั่น

๑๒๘

จ้อกแจ้กจอแจ

๑๕๓

ชิวหา

๑๗๘

ตะกละ

๑๐๔

คำสาป

๑๒๙

จักรยานยนต์

๑๕๔

ชีวาลัย

๑๗๙

ตะขิดตะขวงใจ

๑๐๕

คีย์บอร์ด

๑๓๐

จักษุ

๑๕๕

ชุลมุน

๑๘๐

ตักบาตรเทโว

๑๐๖

คุณสมบัติ

๑๓๑

จับปลาสองมือ

๑๕๖

ชุลีกร

๑๘๑

ตำนาน

๑๐๗

ฆราวาส

๑๓๒

จาบัลย์

๑๕๗

ซอ

๑๘๒

ตำรวจ

๑๐๘

งอมแงม

๑๓๓

จินตนาการ

๑๕๘

ซาบซึ้ง

๑๘๓

ติดลูกไม้พราว

๑๐๙

งานเมาลิต

๑๓๔

จิ๊ปโซฟิลล่า

๑๕๙

ซึง

๑๘๔

ติว

๑๑๐

งานนักขัตฤกษ์

๑๓๕

ฉกรรจ์

๑๖๐

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

๑๘๕

เต้าหู้

๑๑๑

งานหัตถกรรม

๑๓๖

ฉงน

๑๖๑

ซื่อสัตย์

๑๘๖

ถนน

๑๑๒

เจดีย์

๑๓๗

ฉลองพระองค์

๑๖๒

ญาติ

๑๘๗

ถวาย

๑๑๓

เจตนารมณ์

๑๓๘

ฉัตร

๑๖๓

ดวงมาน

๑๘๘

ถึงแก่กรรม

๑๑๔

เจริญ

๑๓๙

ฉันทลักษณ์

๑๖๔

ดอกพิกุลจะร่วง

๑๘๙

ถุงพระบาท

๑๑๕

เจียน

๑๔๐

ฉายฉาน

๑๖๕

ดับเบิ้ลคลิก

๑๙๐

ถุงพระหัตถ์

๑๑๖

เฉไฉ

๑๔๑

ฉายา

๑๖๖

ดาวพระเคราะห์

๑๙๑

เถลไถล

๑๑๗

เชิงตะกอน

๑๔๒

ชนนี

๑๖๗

ดิเรก

๑๙๒

แถลงการณ์

๑๑๘

เชิญชวน

๑๔๓

ชมรม

๑๖๘

เดียรัจฉาน

๑๙๓

แถลงข่าว

๑๑๙

เชี่ยนหมาก

๑๔๔

ชลธาร

๑๖๙

ไดโนเสาร์

๑๙๔

แถลงไข

๑๒๐

เชือน

๑๔๕

ชลนา

๑๗๐

ไดรเวอร์

๑๙๕

ทรงศักดิ์

๑๒๑

เซฟ

๑๔๖

ชลมารค

๑๗๑

ต้นยาร่วง

๑๙๖

ทรพี

๑๒๒

แจ่มจรัส

๑๔๗

ช็อกโลก

๑๗๒

ตรวจตรา

๑๙๗

ทรรศน์

๑๒๓

โจงกระเบน

๑๔๘

ชะรอย

๑๗๓

ตระ

๑๙๘

ทรรศนะ

๑๒๔

จรรโลงใจ

๑๔๙

ชันษา

๑๗๔

ตริตรอง

๑๙๙

ทรหด

๑๒๕

จรรยา

๑๕๐

ชั้นอวกาศ

๑๗๕

ตรีกูฏ

๒๐๐

ทรัพยากรธรรมชาติ

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

 

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๒๐๑

ทรามสวาสดิ

๒๒๖

เทศกาล

๒๕๑

นัย

๒๗๖

บริสุทธิ์

๒๐๒

ทวาร

๒๒๗

เทศกาลกินเจ

๒๕๒

นัยน์ตา

๒๗๗

บวงสรวง

๒๐๓

ทวาราวดี

๒๒๘

เทศน์

๒๕๓

นัยนา

๒๗๘

บวช

๒๐๔

ทองกวาว

๒๒๙

เทศบาล

๒๕๔

นาฏศิลป์

๒๗๙

บ๊วย

๒๐๕

ทอประกาย

๒๓๐

เที่ยงธรรม

๒๕๕

น้ำอมฤต

๒๘๐

บักหุ่ง

๒๐๖

ทะมึน

๒๓๑

โทมนัส

๒๕๖

นิทรา

๒๘๑

บั้งไฟ

๒๐๗

ทะแม่ง

๒๓๒

โทรทัศน์

๒๕๗

นิทาน

๒๘๒

บังเอิญ

๒๐๘

ทะยาน

๒๓๓

โทรศัพท์

๒๕๘

นิทานชาดก

๒๘๓

บัญชีงบดุล

๒๐๙

ทะลาย

๒๓๔

ธรณี

๒๕๙

นิทานปรัมปรา

๒๘๔

บัณฑิต

๒๑๐

ทัณฑ์

๒๓๕

ธรรม

๒๖๐

นิมิต

๒๘๕

บัตร

๒๑๑

ทัวร์

๒๓๖

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

๒๖๑

เนรมิต

๒๘๖

บันดาล

๒๑๒

ทัศนะ

๒๓๗

ธารน้ำใจ

๒๖๒

ธาตุ

๒๘๗

บาดาล

๒๑๓

ทัศนาจร

๒๓๘

ธุรกิจ

๒๖๓

นมัสการ

๒๘๘

บาตรพระ

๒๑๔

ทายาท

๒๓๙

ธุลี

๒๖๔

นักขัตฤกษ์

๒๘๙

บาทบงสุ์

๒๑๕

ทินกร

๒๔๐

นกงั่ว

๒๖๕

บทบาท

๒๙๐

บายศรี

๒๑๖

ทิวทัศน์

๒๔๑

นครา

๒๖๖

บทมาลย์

๒๙๑

บำเพ็ญ

๒๑๗

ทิวา

๒๔๒

นคเรศ

๒๖๗

บรรทัด

๒๙๒

บิณฑบาต

๒๑๘

ทิศ

๒๔๓

นพคุณ

๒๖๘

บรรพชน

๒๙๓

บิตุรงค์

๒๑๙

ทีม

๒๔๔

นพมาศ

๒๖๙

บรรพชา

๒๙๔

บิตุเรศ

๒๒๐

ทึ่ง

๒๔๕

นภา

๒๗๐

บรรพบุรุษ

๒๙๕

บีฑา

๒๒๑

ทุเรียน

๒๔๖

นมัสการ

๒๗๑

บรรยากาศ

๒๙๖

บุญผะเหวด

๒๒๒

เทคโนโลยี

๒๔๗

น้อยหน่า

๒๗๒

บรรยาย

๒๙๗

บุฟเฟ่ต์

๒๒๓

เทคโนโลยีชีวภาพ

๒๔๘

นักขัตฤกษ์

๒๗๓

บรรลัย

๒๙๘

บุรุษไปรษณีย์

๒๒๔

เทวัญ

๒๔๙

นักษัตร

๒๗๔

บริวาร

๒๙๙

บุษบง

๒๒๕

เทเวศ

๒๕๐

นันทน์

๒๗๕

บริษัท

๓๐๐

บุหงา

 

 

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

 

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๓๐๑

บุหลัน

๓๒๖

ประดิดประดอย

๓๕๑

ปริศนา

๓๗๖

ผอบ

๓๐๒

บูลเบอรี่

๓๒๗

ประดิษฐาน

๓๕๒

ปรีชา

๓๗๗

ผ้ากำมะหยี่

๓๐๓

เบญจมาศ

๓๒๘

ประทับ

๓๕๓

ปรีชาชาญ

๓๗๘

ผิวพรรณ

๓๐๔

เบนซิน

๓๒๙

ประพฤติ

๓๕๔

ปศุสัตว์

๓๗๙

ฝรั่ง

๓๐๕

แบคทีเรีย

๓๓๐

ประเพณี

๓๕๕

ปอยหลวง

๓๘๐

พงศ์พันธุ์

๓๐๖

โบราณกาล

๓๓๑

ประมาท

๓๕๖

ปะหนัน

๓๘๑

พงศาวดาร

๓๐๗

โบราณคดี

๓๓๒

ประมุข

๓๕๗

ปัจจุบัน

๓๘๒

พจนานุกรม

๓๐๘

โบสถ์

๓๓๓

ประยุกต์

๓๕๘

ปัถพี

๓๘๓

พจนารถ

๓๐๙

ป.ล.

๓๓๔

ประโยชน์

๓๕๙

ปัสสาวะ

๓๘๔

พจมาน

๓๑๐

ปกเกศ

๓๓๕

ประวัติ

๓๖๐

ป่าโปร่ง

๓๘๕

พญานาค

๓๑๑

ปโกฏิ

๓๓๖

ประวัติศาสตร์

๓๖๑

ปาล์ม

๓๘๖

พยาธิ

๓๑๒

ปฏิบัติ

๓๓๗

ประวิง

๓๖๒

ปีติ

๓๘๗

พรรค

๓๑๓

ปฏิบัติธรรม

๓๓๘

ประสงค์

๓๖๓

ปี่พาทย์เครื่องใหญ่

๓๘๘

พรรณนา

๓๑๔

ปฏิภาณ

๓๓๙

ประสบการณ์

๓๖๔

ปีศาจ

๓๘๙

พรรณไม้

๓๑๕

ปฏิเสธ

๓๔๐

ประสูติ

๓๖๕

เปรมปรีดา

๓๙๐

พรรณราย

๓๑๖

ปณิธาน

๓๔๑

ปรักหักพัง

๓๖๖

เปรมปรีดิ์

๓๙๑

พรรษา

๓๑๗

ปทุมา

๓๔๒

ปรัชญา

๓๖๗

เปรื่องปราด

๓๙๒

พรหม

๓๑๘

ประกาศ

๓๔๓

ปรากฏ

๓๖๘

เปอร์เซนต์

๓๙๓

พระขรรค์

๓๑๙

ประจ๋อประแจ๋

๓๔๔

ปราชญ์

๓๖๙

โปรตีน

๓๙๔

พระเขนย

๓๒๐

ประจักษ์

๓๔๕

ปรารถนา

๓๗๐

ไปรษณีย์

๓๙๕

พระชนนี

๓๒๑

ประจัญ

๓๔๖

ปรารมภ์

๓๗๑

ผกา

๓๙๖

พระทนต์

๓๒๒

ประชวร

๓๔๗

ปราศจาก

๓๗๒

ผจญภัย

๓๙๗

พระทรวง

๓๒๓

ประชาสัมพันธ์

๓๔๘

ปราศรัย

๓๗๓

ผไท

๓๙๘

พระแท่น

๓๒๔

ประณต

๓๔๙

ปราสาท

๓๗๔

ผลิตภัณฑ์

๓๙๙

พระธำมรงค์

๓๒๕

ประณม

๓๕๐

ปริมาณ

๓๗๕

ผสมผสาน

๔๐๐

พระธิดา

 

 

 

 

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

 

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๔๐๑

พระนาสา

๔๒๖

พระลักษมณ์

๔๕๑

พะโล้

๔๗๖

เพลงปฏิพากย์

๔๐๒

พระนาสิก

๔๒๗

พระศอ

๔๕๒

พะอืดพะอม

๔๗๗

เพาเวอร์พอยท์

๔๐๓

พระเนตร

๔๒๘

พระเศียร

๔๕๓

พักตร์

๔๗๘

เพาะพันธุ์

๔๐๔

พระบรมมหาราชวัง

๔๒๙

พระสนับเพลา

๔๕๔

พัฒนา

๔๗๙

เพิงผา

๔๐๕

พระบรมราชวินิจฉัย

๔๓๐

พระเสโท

๔๕๕

พันธุกรรม

๔๘๐

แพรวพราว

๔๐๖

พระบรมราชโองการ

๔๓๑

พระหทัย

๔๕๖

พัลวัน

๔๘๑

โพยม

๔๐๗

พระบรมราโชวาท

๔๓๒

พระหัตถ์

๔๕๗

พาร์สเลย์

๔๘๒

โพระดก

๔๐๘

พระบาท

๔๓๓

พระอัยกา

๔๕๘

พารา

๔๘๓

ไพศาล

๔๐๙

พระปฐมเจดีย์

๔๓๔

พระอัยกี

๔๕๙

พาราไซต์

๔๘๔

ฟรี

๔๑๐

พระปราง

๔๓๕

พระอินทร์

๔๖๐

พาสเวิร์ด

๔๘๕

ฟรีเซีย

๔๑๑

พระพักตร์

๔๓๖

พระอุระ

๔๖๑

พิฆาต

๔๘๖

ฟอนต์

๔๑๒

พระพาย

๔๓๗

พระโอรส

๔๖๒

พิจารณ์

๔๘๗

โฟลเดอร์

๔๑๓

พระพาหา

๔๓๘

พระโอษฐ์

๔๖๓

พิจารณา

๔๘๘

ไฟล์

๔๑๔

พระพิฆเนศ

๔๓๙

พร่ำเพรียก

๔๖๔

พิทักษ์

๔๘๙

ภวังค์

๔๑๕

พระภูษา

๔๔๐

พริ้น

๔๖๕

พิธีรีตอง

๔๙๐

ภักดี

๔๑๖

พระมหากรุณาธิคุณ

๔๔๑

พฤกษา

๔๖๖

พินิจ

๔๙๑

ภัยพิบัติ

๔๑๗

พระมารดา

๔๔๒

พฤติกรรม

๔๖๗

พิโรธ

๔๙๒

ภาคภูมิ

๔๑๘

พระราชดำริ

๔๔๓

พฤษภาคม

๔๖๘

พิศ

๔๙๓

ภาพยนตร์

๔๑๙

พระราชทาน

๔๔๔

พลศึกษา

๔๖๙

พิเศษ

๔๙๔

ภารกิจ

๔๒๐

พระราชธิดา

๔๔๕

พลับพลา

๔๗๐

พิสูจน์

๔๙๕

ภาวะ

๔๒๑

พระราชปณิธาน

๔๔๖

พลาดพลั้ง

๔๗๑

พีระมิด

๔๙๖

ภิกษุ

๔๒๒

พระราชมารดา

๔๔๗

พลาสติก

๔๗๒

พุทธรักษา

๔๙๗

ภุมรี

๔๒๓

พระราชวัง

๔๔๘

พลุกพล่าน

๔๗๓

พุทธศาสนิกชน

๔๙๘

ภูเก็ต

๔๒๔

พระราชอุทยาน

๔๔๙

พสกนิกร

๔๗๔

พุพธทาสภิกขุ

๔๙๙

ภูผา

๔๒๕

พระราชโอรส

๔๕๐

พสุธา

๔๗๕

เพชรรูจี

๕๐๐

ภูมิใจ

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

 

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๕๐๑

ภูมิประเทศ

๕๒๖

มารยา

๕๕๑

ร้องอึง

๕๗๖

ลอก

๕๐๒

ภูมิปัญญา

๕๒๗

มารยาท

๕๕๒

ร้อนเร่า

๕๗๗

ลายเซ็นต์

๕๐๓

ภูมิศาสตร์

๕๒๘

มิตร

๕๕๓

ระคน

๕๗๘

ลาสเบอรี่

๕๐๔

ภูมิอากาศ

๕๒๙

มิตรภาพ

๕๕๔

ระบบสุริยจักรวาล

๕๗๙

ลำเค็ญ

๕๐๕

ภูวไนย

๕๓๐

เมขลา

๕๕๕

ระมัดระวัง

๕๘๐

ลำไพ่

๕๐๖

มณฑล

๕๓๑

เมรุ

๕๕๖

ระหกระเหิน

๕๘๑

ลิเกป่า

๕๐๗

มดตะนอย

๕๓๒

เมาส์

๕๕๗

รักษาการณ์

๕๘๒

ลิขสิทธิ์

๕๐๘

มนต์สะกด

๕๓๓

แม่โพสพ

๕๕๘

รังสรรค์

๕๘๓

ลิขิต

๕๐๙

มนุษยธรรม

๕๓๔

โมเด็ม

๕๕๙

รัฐ

๕๘๔

ลิงค์

๕๑๐

มนุสสา

๕๓๕

โมหันธ์

๕๖๐

รัดพระองค์

๕๘๕

ลิลลี่

๕๑๑

มโนราห์

๕๓๖

ยลยิน

๕๖๑

รัตนตรัย

๕๘๖

ลูกปะหล่ำ

๕๑๒

มรคา

๕๓๗

ยอกร

๕๖๒

รันทด

๕๘๗

ลูกไม้พราว

๕๑๓

มรณภาพ

๕๓๘

ยานอวกาศ

๕๖๓

รับประทาน

๕๘๘

โลกนิติ

๕๑๔

มรณะ

๕๓๙

ยาเสพติด

๕๖๔

ราตรี

๕๘๙

วจี

๕๑๕

มลภาวะ

๕๔๐

ยีนส์

๕๖๕

รามสูร

๕๙๐

วรรค

๕๑๖

ม้วยมรณ์

๕๔๑

ยี่ห้อ

๕๖๖

ราหู

๕๙๑

วรรณยุกต์

๕๑๗

มหรสพ

๕๔๒

ยุติธรรม

๕๖๗

ริกเตอร์

๕๙๒

วัคซีน

๕๑๘

มหันตภัย

๕๔๓

เยอร์บิร่า

๕๖๘

ริษยา

๕๙๓

วัง

๕๑๙

มหาสมุทร

๕๔๔

เยอะแยะ

๕๖๙

รื่นรมย์

๕๙๔

วัชพืช

๕๒๐

มอนิเตอร์

๕๔๕

แยบยล

๕๗๐

รุ่งอรุณ

๕๙๕

วัฒนธรรม

๕๒๑

มัคคุเทศก์

๕๔๖

รณรงค์

๕๗๑

รูปลักษณ์

๕๙๖

วัณโรค

๕๒๒

มังคุค

๕๔๗

รถยนต์

๕๗๒

เร้า

๕๙๗

วัดพนัญเชิง

๕๒๓

มัจฉา

๕๔๘

รสชาติ

๕๗๓

แรดิช

๕๙๘

วันทา

๕๒๔

มัสยา

๕๔๙

รหัส

๕๗๔

โรแมนติก

๕๙๙

วันสาทร

๕๒๕

มัสยิด

๕๕๐

รองพระบาท

๕๗๕

ฤทธิ์

๖๐๐

วันฮารีรายอ

 

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

 

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๖๐๑

วัสสการพราหมณ์

๖๒๖

ศักดา

๖๕๑

สถาบันนาฏ ดุริยางคศิลป์

๖๗๖

สรรเสริญ

๖๐๒

วาทศิลป์

๖๒๗

ศักดิ์ศรี

๖๕๒

สถิต

๖๗๗

สร้อยพระคอ

๖๐๓

วานร

๖๒๘

ศักดิ์สิทธิ์

๖๕๓

สนทนา

๖๗๘

สร้างเสก

๖๐๔

วายปราณ

๖๒๙

ศักราช

๖๕๔

สนับสนุน

๖๗๙

สรุป

๖๐๕

วารสาร

๖๓๐

ศัตรู

๖๕๕

สนุก

๖๘๐

สลัก

๖๐๖

วาสนา

๖๓๑

ศาสตราวุธ

๖๕๖

สไบ

๖๘๑

สวดมนต์

๖๐๗

วิจัย

๖๓๒

ศิโรเพฐน์

๖๕๗

สมบูรณ์

๖๘๒

สวนสามพราน

๖๐๘

วิจิตร

๖๓๓

ศิลปวิทยาการ

๖๕๘

สมเพช

๖๘๓

สวรรค์

๖๐๙

วิญญาณ

๖๓๔

ศิลปิน

๖๕๙

สมภาร

๖๘๔

สวาท

๖๑๐

วิตามิน

๖๓๕

ศิลาจารึก

๖๖๐

สมร

๖๘๕

สวามิภักดิ์

๖๑๑

วิถีชีวิต

๖๓๖

ศีรษะ

๖๖๑

สมอง

๖๘๖

สวาหะ

๖๑๒

วิปริต

๖๓๗

ศุกร์

๖๖๒

สมัคร

๖๘๗

สวิตซ์

๖๑๓

วิวัฒนาการ

๖๓๘

เศรษฐี

๖๖๓

สมัครสมาน

๖๘๘

สหกรณ์

๖๑๔

วิเศษ

๖๓๙

เศียร

๖๖๔

สมาชิก

๖๘๙

สหาย

๖๑๕

วุฒิ

๖๔๐

เศียร

๖๖๕

สมาทาน

๖๙๐

สะพรั่ง

๖๑๖

เวทนา

๖๔๑

โศกศัลย์

๖๖๖

สมาธิ

๖๙๑

สะล้อ

๖๑๗

เว็บ

๖๔๒

สกปรก

๖๖๗

สมานฉันท์

๖๙๒

สังเกต

๖๑๘

เว็บไซต์

๖๔๓

สงกรานต์

๖๖๘

สมุทร

๖๙๓

สังขยา

๖๑๙

เว็บเบราว์เซอร์

๖๔๔

สงบ

๖๖๙

สรณะ

๖๙๔

สังขาร

๖๒๐

เว็บเพจ

๖๔๕

สงบเสงี่ยม

๖๗๐

สรร

๖๙๕

สังหาร

๖๒๑

เวหาหาว

๖๔๖

สงวน

๖๗๑

สรรพนาม

๖๙๖

สัจจา

๖๒๒

เวิลด์ไวด์เว็บ

๖๔๗

สดุดี

๖๗๒

สรรพสัตว์

๖๙๗

สัญจร

๖๒๓

ไวรัส

๖๔๘

สตรอว์เบอร์รี่

๖๗๓

สรรพสินค้า

๖๙๘

สัญญา

๖๒๔

ไวรัสตับอักเสบ

๖๔๙

สแตติส

๖๗๔

สรรพากร

๖๙๙

สัญญาณ

๖๒๕

ศรัทธา

๖๕๐

สถานการณ์

๖๗๕

สรรพางค์

๗๐๐

สัญลักษณ์

 

 

 

 

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๘๐๑

สันนิษฐาน

๘๒๖

สิงห์

๘๕๑

เสาวรส

๘๗๖

อธิปัตย์

๘๐๒

สันสกฤต

๘๒๗

สิละ

๘๕๒

เสื้อคอกระเช้า

๘๗๗

อนงค์

๘๐๓

สัปดาห์

๘๒๘

สีสัน

๘๕๓

เสือซ่อนเล็บ

๘๗๘

อนรรฆค่า

๘๐๔

สัประยุทธ์

๘๒๙

สีหบัญชร

๘๕๔

แสดง

๘๗๙

อนาคต

๘๐๕

สัมพันธ์

๘๓๐

สุกสกาว

๘๕๕

แสตมป์

๘๘๐

อนาถ

๘๐๖

สัมฤทธิ์

๘๓๑

สุขภาพจิต

๘๕๖

โสต

๘๘๑

อนามัย

๘๐๗

สาคู

๘๓๒

สุขศานติ์

๘๕๗

โสภา

๘๘๒

อนิจจา

๘๐๘

สาธารณ์

๘๓๓

สุขสันต์

๘๕๘

โสมนัส

๘๘๓

อนุญาต

๘๐๙

สาบสูญ

๘๓๔

สุจริต

๘๕๙

หงิมๆหยิบชิ้นปลามัน

๘๘๔

อนุรักษ์

๘๑๐

สามเหลี่ยมทองคำ

๘๓๕

สุนทรียภาพ

๘๖๐

หงุดหงิด

๘๘๕

อปริหานิยธรรม

๘๑๑

สามารถ

๘๓๖

สุนัข

๘๖๑

หนังสือพิมพ์

๘๘๖

อภิวันท์

๘๑๒

สายสิญจน์

๘๓๗

สุพรรณ

๘๖๒

หมักหมม

๘๘๗

อมนุษย์

๘๑๓

สายัณห์

๘๓๘

สุภาพบุรุษ

๘๖๓

หรรษ์

๘๘๘

อยู่โยง

๘๑๔

สารคดี

๘๓๙

สุภาพสตรี

๘๖๔

หัตถ์

๘๘๙

อรรถรส

๘๑๕

สารทุกข์สุขดิบ

๘๔๐

สุริย์วงศ์

๘๖๕

หัสนัย

๘๙๐

อรหันต์

๘๑๖

สารภาพ

๘๔๑

สุรีย์ศรี

๘๖๖

เหงื่อไคล

๘๙๑

อร่อย

๘๑๗

สารานุกรม

๘๔๒

สูจิบัตร

๘๖๗

เหตุ

๘๙๒

อลงกรณ์

๘๑๘

สาส์น

๘๔๓

เสกสรรค์

๘๖๘

เหน็ดเหนื่อย

๘๙๓

อลหม่าน

๘๑๙

สาหร่าย

๘๔๔

เสด็จ

๘๖๙

เหนอะหนะ

๘๙๔

อลังการ

๘๒๐

สำเนียง

๘๔๕

เสด็จพระราชดำเนิน

๘๗๐

เหมันต์

๘๙๕

อวตาร

๘๒๑

สำรวจ

๘๔๖

เส้นโลมา

๘๗๑

เหยียดหยาม

๘๙๖

อสุรี

๘๒๒

สำเร็จ

๘๔๗

เสบียง

๘๗๒

องคุลี

๘๙๗

อหังการ์

๘๒๓

สำเหนียก

๘๔๘

เสเพล

๘๗๓

องอาจ

๘๙๘

อัคคี

๘๒๔

สำอาง

๘๔๙

เสวนา

๘๗๔

องุ่น

๘๙๙

อัจฉริภาพ

๘๒๕

สิงขร

๘๕๐

เสวยราชย์

๘๗๕

อดีต

๙๐๐

อัชฌาสัย

 

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

 

 

คำที่

คำ

คำที่

คำ

คำที่

คำ

๙๐๑

อันดามัน

๙๒๖

อิ่มเอมเปรมใจ

๙๕๑

ไอคอน

๙๐๒

อันตราย

๙๒๗

อิริยาบถ

๙๕๒

โฮมเพจ

๙๐๓

อับเฉา

๙๒๘

อิเล็กทรอนิกส์

 

 

๙๐๔

อัปรา

๙๒๙

อีเมล

 

 

๙๐๕

อัปลักษณ์

๙๓๐

อีเมลแอดเดรส

 

 

๙๐๖

อัฟริกันไวโอเลต

๙๓๑

อียิปต์

 

 

๙๐๗

อัลสโตรมีเลีย

๙๓๒

อุตลุด

 

 

๙๐๘

อัศจรรย์

๙๓๓

อุตส่าห์

 

 

๙๐๙

อาจารย์

๙๓๔

อุตสาหกรรม

 

 

๙๑๐

อาณาจักร

๙๓๕

อุตุนิยมวิทยา

 

 

๙๑๑

อาตมา

๙๓๖

อุทยาน

 

 

๙๑๒

อารยธรรม

๙๓๗

อุทยานแห่งชาติ

 

 

๙๑๓

อารักขา

๙๓๘

อุทร

 

 

๙๑๔

อาวรณ์

๙๓๙

อุทาหรณ์

 

 

๙๑๕

อาวุธ

๙๔๐

อุทิศ

 

 

๙๑๖

อาสัญ

๙๔๑

อุ่นหนาฝาคั่ง

 

 

๙๑๗

อาสา

๙๔๒

อุบาย

 

 

๙๑๘

อำนาจ

๙๔๓

อุปกรณ์

 

 

๙๑๙

อำมาตย์

๙๔๔

อุปถัมภ์

 

 

๙๒๐

อิจฉา

๙๔๕

อุรา

 

 

๙๒๑

อิดหนาระอาใจ

๙๔๖

เอกซเรย์

 

 

๙๒๒

อิทธิพล

๙๔๗

เอกลักษณ์

 

 

๙๒๓

อิทธิฤทธิ์

๙๔๘

เอกสาร

 

 

๙๒๔

อินเตอร์เน็ต

๙๔๙

แอปเปิ้ล

 

 

๙๒๕

อินทรีย์

๙๕๐

โอเลี้ยง

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s